Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 януари 2015 г. - Брюксел

8. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следният проект на делегиран акт беше предаден на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на рисковите маржин периоди (C(2014)09802 – 2014/3021(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2014 г. по искане на компетентната комисия.

Препращане на водещата комисия: ECON.

Правна информация - Политика за поверителност