Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 януари 2015 г. - Брюксел

10. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и за изменение на регламенти (ЕС) №1291/2013 и (ЕС) №1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
В съответствие с член 137(1) и член 138(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (кодифициран текст) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (кодифициран текст) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, з а да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE, INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (кодифициран текст) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/009 PL/Zachem от Полша) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2декември2013г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit от Белгия) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка13 от Междуинституционалното споразумение от 2декември2013г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) от Белгия) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2декември2013г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства (кодифициран текст) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса(преработен текст) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

JURI (член 104 от Правилника за дейността)

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за решение на Съвета за назначаване на председател на Европейския консултативен съвет за статистическо управление (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива(Кодифициран текст) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD))
В съответствие с член 137(1) и член 138(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето (кодифициран текст) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно европейските мерки за борба с организираната престъпност, тероризма и други тежки трансгранични престъпления (B8-0066/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно засилването на сътрудничеството в Европа в областта на оценката и предотвратяването на рисковете за опазването на културното наследство (B8-0067/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно мерките за подкрепа на доброволните сдружения (B8-0068/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно създаването на единен и прозрачен механизъм за формиране на цените на горивата в Европейския съюз (B8-0069/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата срещу тероризма: контрол върху уебсайтовете, използвани от терористите (B8-0070/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно споразумението между САЩ и Китай за износ на фалшиви италиански сирена (B8-0071/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно задържане на християнин в Индия по обвинение за „разпространяване на християнството“ (B8-0072/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно терористичното нападение на редакцията на парижкия сатиричен вестник „Шарли Ебдо“: суспендиране на Шенгенското споразумение и засилване на проверките в Европа (B8-0073/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно увеличаването на мерките за контрол, превенция и координация между държавите членки за противодействие на терористични атаки (B8-0074/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Joëlle Mélin Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно разработването на европейска търсачка (B8-0075/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно създаването на европейски списък на лица, които да не бъдат допускани до полети (B8-0076/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно въвеждането на мита и ограничителни мерки по отношение на меда, внасян от трети държави (B8-0077/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата с екологичните престъпления (B8-0078/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Предложение за резолюция относно борбата с детската бедност във Франция (B8-0079/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois Sophie Montel. Предложение за резолюция относно незабавното спиране на преговорите за присъединяване на Албания към Европейския съюз (B8-0080/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно закрилата на правата, придобити от работниците (B8-0081/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно контрола по отношение на замърсяването на реки и езера в Европа (B8-0082/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно контрола върху джихадистката пропаганда в интернет (B8-0083/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно контрола на функционирането на процедурите за разглобяването за скрап на търговски кораби (B8-0084/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

Правна информация - Политика за поверителност