Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 - Βρυξέλλες

10. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (κωδικοποίηση) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και του Βασιλείου της Νορβηγίας (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem από την Πολωνία) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit από το Βέλγιο) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) από το Βέλγιο) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της Διοργανικής Συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασςη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της Διοργανικής Συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EFG/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διμερείς διακανονισμούς, ή από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης (αναδιατύπωση) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (κωδικοποίηση) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το διορισμό του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον τομέα της Στατιστικής (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη λήψη ευρωπαϊκών μέτρων καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων (B8-0066/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας στην Ευρώπη στον τομέα της εκτίμησης και αποτροπής των κινδύνων για τη διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς (B8-0067/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη στήριξη των οργανώσεων εθελοντισμού (B8-0068/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενιαίου και διαφανούς μηχανισμού για την κατάρτιση των τιμών των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0069/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας: έλεγχος των ιστότοπων που χρησιμοποιούνται από τους τρομοκράτες (B8-0070/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ HΠA και Kίνας για τις εξαγωγές απομιμήσεων ιταλικών τυριών (B8-0071/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σύλληψη ενός χριστιανού στην Ινδία με την κατηγορία του «προσηλυτισμού στον χριστιανισμό» (B8-0072/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στη σύνταξη του παρισινού σατιρικού περιοδικού "Charlie Hebdo": αναστολή της Συνθήκης του Σένγκεν και ενίσχυση των ελέγχων στην Ευρώπη (B8-0073/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των μέτρων ελέγχου, αποτροπής και συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών επιθέσεων (B8-0074/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Joëlle Mélin και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής μηχανής αναζήτησης (B8-0075/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάρτιση ευρωπαϊκού καταλόγου ανεπιθύμητων επιβατών αεροπορικών μεταφορών (No Fly List) (B8-0076/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιβολή δασμών και περιοριστικών μέτρων στο μέλι που εισάγεται από τρίτες χώρες (B8-0077/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον αγώνα κατά των περιβαλλοντικών εγκλημάτων (B8-0078/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών στη Γαλλία (B8-0079/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άμεση διακοπή των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0080/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων (B8-0081/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον έλεγχο της ρύπανσης στους ποταμούς και τις λίμνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0082/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον έλεγχο της προπαγάνδας των τζιχαντιστών στο Διαδίκτυο (B8-0083/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρακολούθηση της λειτουργίας των διαδικασιών για τη διάθεση των πλοίων (B8-0084/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου