Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 28. jaanuar 2015 - Brüssel

10. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikute üle piiri liikumist reguleerivate liidu eeskirjade (Schengeni piirieeskirjad) kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises lepingus sätestatud kaitsemeetmete kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokolli, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelises lepingus ettenähtud kaitsemeetmete kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/009 PL/Zachem, Poola) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Belgia taotlus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2.detsembri 2013.aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga13 (Belgia taotlus EGF/2013/007BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK)) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku levitamise vältimise kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2.detsembri 2013.aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga13 (taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

JURI (kodukorra artikkel 104)

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvate täiendavate tollimaksude kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa statistika haldamise nõuandekogu eesistuja ametisse nimetamise kohta (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaitse kohta kahjustava hinnakujunduse eest laevaehituses (kodifitseeritud teks) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikkel 133)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek organiseeritud kuritegevuse, terrorismi ja muude raskete piiriüleste kuritegude vastu võitlemise Euroopa meetmete kohta (B8-0066/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa koostöö tihendamise kohta kultuuripärandi kaitsmisel ilmnevate ohtude hindamise ja ennetamise valdkonnas (B8-0067/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek vabatahtlike ühenduste toetusmeetmete kohta (B8-0068/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidus kütusehinna kujundamise ühtse ja läbipaistva süsteemi loomise kohta (B8-0069/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek terrorismivastase võitluse ja terroristide kasutatavate veebisaitide kontrollimise kohta (B8-0070/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek järeletehtud Itaalia juustusortide eksporti käsitleva USA ja Hiina vahelise lepingu kohta (B8-0071/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kristluse levitamise ettekäändel aset leidnud kristlase vahistamise kohta (B8-0072/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Pariisi satiiriväljaande Charlie Hebdo toimetuse vastu toime pandud terrorirünnaku ning Schengeni lepingu peatamise ja piirikontrolli tugevdamise kohta Euroopas (B8-0073/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek terrorirünnakute tõkestamise eesmärgil liikmesriikide kontrolli-, ennetus- ja koordineerimismeetmete tugevdamise kohta (B8-0074/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Joëlle Mélin ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek Euroopa otsingumootori väljatöötamise kohta (B8-0075/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek lennukeeluga isikute Euroopa nimekirja koostamise kohta (B8-0076/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kolmandatest riikidest imporditava mee suhtes tollimaksu ja piiravate meetmete kehtestamise kohta (B8-0077/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek keskkonnakuritegude vastase võitluse kohta (B8-0078/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek laste vaesuse vastu võitlemise kohta Prantsusmaal (B8-0079/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Albaania ühinemist Euroopa Liiduga käsitlevate läbirääkimiste viivitamatu lõpetamise kohta (B8-0080/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek töötajate omandatud õiguste kaitse kohta (B8-0081/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa jõgede ja järvede reostuskontrolli kohta (B8-0082/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek džihaadi propaganda kontrollimise kohta internetis (B8-0083/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kontrolli kohta kaubalaevade kõrvaldamise korra toimimise üle (B8-0084/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika