Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 januari 2015 - Brussel

10. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (codificatie) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (codificatie) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE, INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen (codificatie) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/009 PL/Zachem, Polen) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, België) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/007 BE/Henegouwen Staal (Duferco-NLMK), België) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie (codificatie) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie (herschikking) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

JURI (artikel 104 van het Reglement)

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad houdende benoeming van de voorzitter van de Europese Adviescommissie voor statistische governance (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (Codificatie) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen (codificatie) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (codificatie) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over Europese maatregelen ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit, terrorisme en andere ernstige transnationale misdrijven (B8-0066/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over versterkte samenwerking in Europa voor het onderkennen en vermijden van risico's voor het behoud van cultureel erfgoed (B8-0067/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steunmaatregelen voor vrijwilligersorganisaties (B8-0068/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de totstandbrenging van een uniform en transparant mechanisme voor de vorming van de brandstofprijs in de Europese Unie (B8-0069/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over terrorismebestrijding: toezicht op websites die door terroristen worden gebruikt (B8-0070/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het akkoord tussen de VS en China inzake de uitvoer van nagemaakte kaas "made in Italy" (B8-0071/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de arrestatie van een christen in India op beschuldiging van "verspreiding van het christelijk geloof" (B8-0072/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de terroristische aanval op de redactie van het Parijse satirische tijdschrift "Charlie Hebdo": opschorting van het Verdrag van Schengen en versterking van de controles in Europa (B8-0073/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over versterkte maatregelen inzake controle, preventie en coördinatie tussen de lidstaten in de strijd tegen terroristische aanvallen (B8-0074/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Joëlle Mélin en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over het ontwikkelen van een Europese zoekmachine (B8-0075/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over invoering van een Europese no-fly-list (B8-0076/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over invoering van invoerrechten en -beperkingen op honing uit derde landen (B8-0077/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de strijd tegen milieucriminaliteit (B8-0078/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de bestrijding van armoede onder kinderen (B8-0079/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de onmiddellijke opschorting van de toetredingsonderhandelingen EU-Albanië (B8-0080/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over de bescherming van de rechten van werknemers (B8-0081/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over toezicht op de vervuiling van Europese rivieren en meren (B8-0082/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over toezicht op jihadistische propaganda op internet (B8-0083/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het toezicht op de uitvoering van de procedures voor de verwijdering van vrachtschepen (B8-0084/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

Juridische mededeling - Privacybeleid