Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 stycznia 2015 r. - Bruksela

10. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeksgraniczny Schengen) (tekst jednolity) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (tekst jednolity) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE, INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych Umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą aKrólestwem Norwegii (tekst jednolity) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 2 grudnia 2013 r. (wniosek EGF/2013/009 PL/Zachem, Polska) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit z Belgii) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek nr EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) z Belgii) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wsprawie unikania wUnii Europejskiej przekierowania handlu niektórymipodstawowymi lekami (tekstjednolity) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych zniektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymiprzywozu(wersjaprzekształcona) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

JURI (art. 104 Regulaminu)

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące zeStanów Zjednoczonych Ameryki (tekstjednolity) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie mianowania przewodniczącego Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych (tekst jednolity) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków(tekstjednolity) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych zkrajów niebędących członkami UniiEuropejskiej (tekst jednolity) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie europejskich środków walki z przestępczością zorganizowaną, terroryzmem i innymi poważnymi formami przestępczości o charakterze transgranicznym (B8-0066/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zacieśnienia współpracy w Europie w dziedzinie oceny ryzyka i zapobiegania ryzyku w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (B8-0067/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie środków wspierających organizacje wolontariackie (B8-0068/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia jednolitego i przejrzystego mechanizmu kształtowania cen paliw w Unii Europejskiej (B8-0069/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie walki z terroryzmem: kontrola stron internetowych, z których korzystają terroryści (B8-0070/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie porozumienia między USA i Chinami dotyczącego eksportu podrabianych serów włoskich (B8-0071/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przypadku zatrzymania chrześcijanina w Indiach pod zarzutem „szerzenia chrześcijaństwaˮ (B8-0072/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ataku terrorystycznego na siedzibę redakcji satyrycznego tygodnika „Charlie Hebdoˮ – zawieszenie układu z Schengen i wzmocnienie kontroli w Europie (B8-0073/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie nasilenia środków kontroli, prewencji i koordynacji między państwami członkowskimi w celu przeciwdziałania zamachom terrorystycznym (B8-0074/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Joëlle Mélin i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie stworzenia europejskiej wyszukiwarki internetowej (B8-0075/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie stworzenia europejskiej listy osób objętych zakazem lotów (B8-0076/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia należności celnych i środków ograniczających w odniesieniu do miodu importowanego z państw trzecich (B8-0077/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu (B8-0078/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania ubóstwa dzieci we Francji (B8-0079/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie natychmiastowego przerwania negocjacji w sprawie przystąpienia Albanii do Unii Europejskiej (B8-0080/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie ochrony praw nabytych przez pracowników (B8-0081/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie kontroli zanieczyszczenia rzek i jezior w Europie (B8-0082/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania propagandy dżihadystycznej w internecie (B8-0083/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie kontroli działania procedur dotyczących demontażu statków handlowych (B8-0084/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności