Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. januára 2015 - Brusel

10. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície aozmenenariadení(EÚ)č.1291/2013a(EÚ)č.1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (kodifikované znenie) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnostných opatreniach ustanovených v dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom aNórskym kráľovstvom (kodifikované znenie) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Poľska EGF/2013/009 PL/Zachem) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2.decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou aKomisiou orozpočtovej disciplíne, spolupráci vrozpočtových otázkach ariadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit zBelgicka) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2.decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou aKomisiou orozpočtovej disciplíne, spolupráci vrozpočtových otázkach ariadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z2.decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou aKomisiou orozpočtovej disciplíne, spolupráci vrozpočtových otázkach ariadnom finančnom hospodárení [žiadosť Belgicka EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK)] (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z2.decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou aKomisiou orozpočtovej disciplíne, spolupráci vrozpočtových otázkach ariadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ozabránení obchodnej diverzie určených základných liekov do Európskej únie (kodifikované znenie) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z2.decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou aKomisiou orozpočtovej disciplíne, spolupráci vrozpočtových otázkach ariadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (prepracované znenie) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (kodifikované znenie) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o vymenovaní predsedu Európskeho poradného grémia pre riadenie v oblasti štatistiky (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (Kodifikácia) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel (kodifikované znenie) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane pred dumpingovými dovozmi zkrajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (kodifikované znenie) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o opatreniach na boj proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu a ostatným závažným cezhraničným trestným činom (B8-0066/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o posilnení európskej spolupráce v oblasti posudzovania a prevencie rizík v súvislosti s ochranou kultúrneho dedičstva (B8-0067/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o opatreniach na podporu dobrovoľníckych združení (B8-0068/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vytvorení jednotného a transparentného mechanizmu tvorby cien pohonných látok v Európskej únii (B8-0069/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti terorizmu; kontrola internetových stránok používaných teroristami (B8-0070/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o dohode medzi USA a Čínou o vývoze falošných syrov „made in Italy“ (B8-0071/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zatknutí kresťana v Indii obvineného zo „šírenia kresťanstva” (B8-0072/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o teroristickom útoku na redakciu parížskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo: pozastavenie Schengenskej zmluvy a posilnenie kontrol v Európe (B8-0073/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zvýšení počtu opatrení v členských štátoch na kontrolu, prevenciu a koordináciu boja proti teroristickým útokom (B8-0074/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o vývoji európskeho vyhľadávača (B8-0075/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vytvorení celoeurópskeho zoznamu „No Fly List” (B8-0076/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zavedení ciel a reštriktívnych opatrení týkajúcich sa medu dovážaného z tretích krajín (B8-0077/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti trestným činom v oblasti životného prostredia (B8-0078/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o boji proti chudobe detí vo Francúzsku (B8-0079/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Sophie Montel. Návrh uznesenia o okamžitom ukončení rokovaní o pristúpení Albánska k Európskej únii (B8-0080/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o ochrane nadobudnutých práv pracovníkov (B8-0081/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o kontrole znečistenia európskych riek a jazier (B8-0082/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o kontrole propagandy džihádistov na internete (B8-0083/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o kontrole fungovania postupov vyraďovania nákladných lodí z prevádzky (B8-0084/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia