Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 - Βρυξέλλες

11. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου του Ιανουαρίου II 2015 (PE 547.538/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

- Αίτημα της Ομάδας PPE για περάτωση της συζήτησης επί της δήλωσης της Επιτροπής: "Μέτρα κατά της τρομοκρατίας" (2015/2530(RSP)) (σημείο 14 του PDOJ) με την κατάθεση πρότασης ψηφίσματος η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Φεβρουαρίου I.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Guy Verhofstadt, ο οποίος το στηρίζει, καιBirgit Sippel, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (205 υπέρ, 140 κατά, 15 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE για να εγγραφεί, χωρίς κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, πριν από το σημείο "Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων", με παράταση, επομένως, της συνεδρίασης έως τις 21.00, δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και τις επιθέσεις στη Μαριούπολη.

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Cristian Dan Preda, κατά του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου