Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 stycznia 2015 r. - Bruksela

11. Porządek obrad
CRE

Rozdano końcowy projekt porządku obrad drugiej sesji styczniowej w 2015 r. (PE 547.538/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

- Wniosek grupy PPE mający na celu zakończenie debaty nad oświadczeniem Komisji w sprawie: „Środków walki z terroryzmemˮ (2015/2530(RSP)) (pkt 14 PDOJ) złożeniem projektu rezolucji, który zostanie poddany pod głosowanie w czasie pierwszej sesji lutowej.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, w celu umotywowania wniosku, Guy Verhofstadt, w celu poparcia wniosku, i Birgit Sippel, przeciwko wnioskowi.

W GE (przy (205 głosach za, 140 głosach przeciw i 15 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

- Wniosek grupy Verts/ALE mający na celu umieszczenie przed punktem „Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznychˮ, bez składania projektu rezolucji, oświadczenia Komisji w sprawie eskalacji konfliktu ukraińskiego i ataków w Mariupolu, a tym samym przedłużenia posiedzenia do godz. 21.00.

Głos zabrali: Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, w celu umotywowania wniosku, i Cristian Dan Preda, przeciwko wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności