Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 януари 2015 г. - Брюксел

12. Мерки за борба с тероризма (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Мерки за борба с тероризма (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, относно провеждането на разискването (Председателят направи уточнения), Paul Nuttall, от името на групата EFDD, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno, за да поиска организирането на по-дълго разискване по тази тема (Председателят припомни процедурата, която трябва да се следва, за да се поиска промяна в дневния ред) и Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ангел Джамбазки и Marielle de Sarnez.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: следващата пленарна сесия.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност