Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 - Βρυξέλλες

12. Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP))

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno, ο οποίος ζητεί να διεξαχθεί διεξοδικότερη συζήτηση επί του θέματος αυτού (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να ζητηθεί αλλαγή της ημερήσιας διάταξης) καιTeresa Jiménez-Becerril Barrio.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki και Marielle de Sarnez.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: επόμενη περίοδος συνόδου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου