Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 28. jaanuar 2015 - Brüssel

12. Terrorismivastased meetmed (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Terrorismivastased meetmed (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott arutelu kulu kohta (asepresident esitas täpsustused), Paul Nuttall fraktsiooni EFDD nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno pikema arutelu korraldamiseks sellel teemal (asepresident tuletas meelde menetlust päevakorra muutmise taotlemiseks) ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki ja Marielle de Sarnez.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika