Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 januari 2015 - Brussel

12. Terrorismebestrijdingsmaatregelen (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Terrorismebestrijdingsmaatregelen (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, over het verloop van het debat (De Voorzitter geeft een toelichting), Paul Nuttall, namens de EFDD-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno, die verzoekt om een langer debat over dit onderwerp (De Voorzitter verwijst naar de geldende procedure voor een verzoek om een wijziging van de agenda) enTeresa Jiménez-Becerril Barrio.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki en Marielle de Sarnez.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid