Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 януари 2015 г. - Брюксел

13. Европейски фонд за стратегически инвестиции (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Европейски фонд за стратегически инвестиции (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Steven Woolfe, от името на групата EFDD, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas и Christian Ehler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič и Neena Gill.

Изказа се Jyrki Katainen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказа се Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност