Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 - Βρυξέλλες

13. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (2015/2522(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Steven Woolfe, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas και Christian Ehler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič και Neena Gill.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου