Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 stycznia 2015 r. - Bruksela

13. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Luckego, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Steven Woolfe w imieniu grupy EFDD, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Theurera, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas i Christian Ehler.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič i Neena Gill.

Głos zabrał Jyrki Katainen.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności