Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. januára 2015 - Brusel

13. Európsky fond pre strategické investície (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Európsky fond pre strategické investície (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Steven Woolfe v mene skupiny EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas a Christian Ehler.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič a Neena Gill.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

V rozprave vystúpila Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia