Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 януари 2015 г. - Брюксел

14. Пътна карта за постигането на ново международно споразумение в Париж относно климата (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Пътна карта за постигането на ново международно споразумение в Париж относно климата (2015/2521(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Ivo Belet, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrzej Duda, Ian Duncan, от името на групата ECR, José Inácio Faria, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc и Carlos Zorrinho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos и Piernicola Pedicini.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност