Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 - Βρυξέλλες

14. Χάρτης πορείας προς μία νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Χάρτης πορείας προς μία νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι (2015/2521(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrzej Duda, Ian Duncan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Νεοκλής Συλικιώτης, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos και Piernicola Pedicini.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου