Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 - Βρυξέλλες

17. Σύνθεση του Σώματος

Ο Γεώργιος Κατρούγκαλος ανακοίνωσε τον διορισμό του ως μέλους της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση και, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία και το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του από 27ης Ιανουαρίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την χηρεία της έδρας από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου