Seznam 
Zápis
PDF 203kWORD 155k
Středa, 28. ledna 2015 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Žádosti o zbavení poslanecké imunity
 4.Členství v politických skupinách
 5.Texty dohod dodané Radou
 6.Převody prostředků
 7.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 8.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 5 a 6 jednacího řádu)
 9.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 10.Předložení dokumentů
 11.Plán práce
 12.Protiteroristická opatření (rozprava)
 13.Fond EU pro strategické investice (rozprava)
 14.Pracovní plán směřující k nové mezinárodní dohodě o klimatu v Paříži (rozprava)
 15.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 16.Členství ve výborech
 17.Složení Parlamentu
 18.Termíny příštích zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2014–2015

Dílčí zasedání 28. ledna 2015

BRUSEL

ZÁPIS

STŘEDA 28. LEDNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:00.


2. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


3. Žádosti o zbavení poslanecké imunity

Příslušné řecké orgány předaly v rámci trestního řízení u soudu v Soluni žádost, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven poslanecké imunity.

Příslušné polské orgány předaly v rámci trestního řízení, které zahájil státní zástupce ve Varšavě, žádost, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven poslanecké imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byly žádosti postoupeny výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


4. Členství v politických skupinách

Předseda oznámil, že Amjad Bashir již není členem skupiny EFDD a že se s účinností od 23. ledna 2015 stal členem skupiny ECR.


5. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

- Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii;

- Protokol k Rámcové dohodě o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii;

- Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov;

- Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje program Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu Iter prováděných podnikem Fusion For Energy;

- Dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu;

- Protokol o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu;

- Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii;

- Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu.


6. Převody prostředků

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 20. ledna 2015 schválil v souladu s článkem 27 a čl. 179 odst. 2 a 3 finančního nařízení návrh Komise na převod prostředků DEC 54/2014.


7. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se stanoví metody odběru vzorků a pracovní charakteristiky metod analýzy pro úřední kontrolu obsahu kyseliny erukové v potravinách a kterým se zrušuje směrnice Komise 80/891/EHS (D034437/03 - 2015/2529(RPS) - lhůta: 16/4/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise o referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví maloobchodu podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - lhůta: 20/4/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se definují kritéria přípustnosti pro dekontaminační postupy používané na produkty určené ke krmení zvířat, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES (D035528/05 - 2015/2536(RPS) - lhůta: 23/4/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,3-dichlorpropen, bifenox, dimethenamid-P, prohexadion, tolylfluanid a trifluralin v některých produktech a na jejich povrchu (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - lhůta: 10/3/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii (D036059/02 - 2015/2531(RPS) - lhůta: 16/4/2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 321/2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii (D036064/02 - 2015/2523(RPS) - lhůta: 13/4/2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění definice specifikovaného rizikového materiálu uvedená v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - lhůta: 17/4/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití L-leucinu jako nosiče pro stolní sladidla v tabletách (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - lhůta: 13/4/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění aromatické látky N-ethyl (2E,6Z)-nonadienamid ze seznamu Unie (D036717/03 - 2015/2518(RPS) - lhůta: 13/4/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití hliníkových laků košenily, kyseliny karmínové a karmínů (E 120) v dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - lhůta: 14/3/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání kyseliny benzoové – benzoanů (E 210 – 213) ve vařených krevetách ve slaném nálevu (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - lhůta: 17/3/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity PCB bez dioxinového efektu u uloveného volně žijícího ostrouna obecného (Squalus acanthias) (D036761/02 - 2015/2524(RPS) - lhůta: 14/4/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI.


8. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 5 a 6 jednacího řádu)

Parlamentu byl postoupen níže uvedený návrh aktu v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy vymezující období krytí rizika marží (C(2014)09802 – 2014/3021(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 18. prosince 2014 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON.


9. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

- Využití potenciálu výzkumu a inovací v „modré ekonomice“ pro vytvoření pracovních příležitostí a růstu (2014/2240(INI))
předáno příslušný výbor: ITRE
stanovisko: PECH.


10. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (kodifikované znění) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (kodifikované znění) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (kodifikované znění) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/009 PL/Zachem, Polsko) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souladu s bodem 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit z Belgie) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/007BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) z Belgie) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 Interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci vrozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (kodifikované znění) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (přepracované znění) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

JURI (článek 104 jednacího řádu)

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o jmenování předsedy Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (kodifikované znění) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně proti cenám působícím újmu v loďařství (kodifikované znění) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (kodifikované znění) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o evropských opatřeních pro boj proti organizovanému zločinu, terorismu a další vážné mezinárodní trestné činnosti (B8-0066/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o posílení evropské spolupráce v oblasti posuzování a prevence rizik ohrožujících zachování kulturního dědictví (B8-0067/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o opatřeních na podporu dobrovolnických organizací (B8-0068/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vytvoření jednotného a transparentního mechanismu pro stanovování cen paliv v Evropské unii (B8-0069/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti terorismu: kontrola internetových stránek používaných teroristy (B8-0070/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o dohodě mezi USA a Čínou o vývozu falešných sýrů „made in Italy“ (B8-0071/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o případu křesťana zatčeného v Indii za „šíření křesťanství“ (B8-0072/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o teroristickém útoku na redakci pařížského satirického týdeníku „Charlie Hebdo“: pozastavení Schengenské úmluvy a posílení kontrol v Evropě (B8-0073/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o rozšíření kontrolních, preventivních a koordinačních opatření mezi členskými státy s cílem zabránit teroristickým útokům (B8-0074/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o vytvoření evropského vyhledávače (B8-0075/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vytvoření evropské obdoby tzv. No Fly List (B8-0076/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zavedení cel a restriktivních opatření týkajících se medu dováženého z třetích zemí (B8-0077/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti trestným činům na životním prostředí (B8-0078/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o boji proti chudobě dětí ve Francii (B8-0079/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Sophie Montel. Návrh usnesení o okamžitém ukončení jednání o přidružení Albánie k Evropské unii (B8-0080/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh usnesení o ochraně nabytých práv pracovníků (B8-0081/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o kontrole znečištění evropských řek a jezer (B8-0082/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o kontrole džihádistické propagandy na internetu (B8-0083/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o kontrole fungování postupů pro likvidaci obchodních plavidel (B8-0084/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI


11. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání druhého lednového plenárního zasedání t.r. (PE 547.538/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

- žádost skupiny PPE, aby byl na závěr prohlášení Komise o protiteroristických opatřeních (2015/2530(RSP)) (bod 14 PDOJ) předložen návrh usnesení, o kterém by se hlasovalo na prvním únorovém dílčím zasedání

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE s odůvodněním žádosti, Guy Verhofstadt ve prospěch žádosti a Birgit Sippel proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (205 pro, 140 proti, 15 se zdrželo).

- žádost skupiny Verts/ALE, aby bylo na pořád jednání před bod „Jednominutové projevy“ zařazeno prohlášení Komise o vyhrocení konfliktu na Ukrajině a útocích na Mariupol, ke kterému by nebyly předloženy návrhy usnesení, přičemž denní zasedání by tak trvalo až do 21:00.

Vystoupili: Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti a Cristian Dan Preda proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Plán práce byl tímto schválen.


12. Protiteroristická opatření (rozprava)

Prohlášení Komise: Protiteroristická opatření (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott k průběhu rozpravy (předsedající poskytl upřesnění), Paul Nuttall za skupinu EFDD, Eleftherios Synadinos nezařazený, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno s žádostí, aby se na toto téma konala delší rozprava (předsedající připomněl postup týkající se žádosti o změnu pořadu jednání) a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki a Marielle de Sarnez.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně


13. Fond EU pro strategické investice (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Fond EU pro strategické investice (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Steven Woolfe za skupinu EFDD, Sotirios Zarianopoulos nezařazený, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas a Christian Ehler.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič a Neena Gill.

Vystoupil Jyrki Katainen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupila Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.


14. Pracovní plán směřující k nové mezinárodní dohodě o klimatu v Paříži (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Pracovní plán směřující k nové mezinárodní dohodě o klimatu v Paříži (2015/2521(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Ivo Belet za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrzej Duda, Ian Duncan za skupinu ECR, José Inácio Faria za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Marco Affronte za skupinu EFDD, Zoltán Balczó nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc a Carlos Zorrinho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos a Piernicola Pedicini.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.


15. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Rosa Estaràs Ferragut, Adam Gierek, Bernd Lucke, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Davor Škrlec, Ignazio Corrao, Konstantinos Papadakis, Tomáš Zdechovský, Siôn Simon, Jan Zahradil, Urmas Paet, Indrek Tarand, Lefteris Christoforou, Alessia Maria Mosca, Julie Girling, Ivo Vajgl, Jarosław Kalinowski, Jude Kirton-Darling, Gabriel Mato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jarosław Wałęsa, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová a Paul Brannen.


16. Členství ve výborech

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádost o jmenování:

výbor AFET: Amjad Bashir, kterým je nahrazen Syed Kamall.

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


17. Složení Parlamentu

Georgios Katrougkalos oznámil, že byl jmenován členem řecké vlády.

Parlament vzal tuto skutečnost na vědomí a podle čl. 7 odst. 1 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 4 odst. 1 a 4 druhého pododstavce jednacího řádu oznámil uvolnění mandátu s účinností od 27. ledna 2015.

Podle čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění jeho mandátu s účinností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


18. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 9. do 12. února 2015.


19. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 20:25.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Ježek, Joly, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Kelam, Keller Jan, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureșan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Ransdorf, Rebega, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Saïfi, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Omluven/a:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Rodust

Právní upozornění - Ochrana soukromí