Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 210kWORD 165k
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Αιτήσεις άρσης βουλευτικής ασυλίας
 4.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 5.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 6.Μεταφορές πιστώσεων
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 8.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφοι 5 και 6 του Κανονισμού)
 9.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (συζήτηση)
 13.Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (συζήτηση)
 14.Χάρτης πορείας προς μία νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι (συζήτηση)
 15.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 16.Σύνθεση των επιτροπών
 17.Σύνθεση του Σώματος
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.00.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


3. Αιτήσεις άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Οι αρμόδιες πολωνικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας που κινήθηκε από την Εισαγγελία της Περιφέρειας Βαρσοβίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, οι αιτήσεις αυτές παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


4. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο Amjad Bashir δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας EFDD και προσχωρεί στην Ομάδα ECR, με ισχύ από 23ης Ιανουαρίου 2015.


5. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

- Πρωτόκολλο της συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

- Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε·

- Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» και με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και τη ρύθμιση της συμμετοχής της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στις δραστηριότητες ITER που διεξάγονται από την επιχείρηση σύντηξη για ενέργεια·

- Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης·

- Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης·

- Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

- Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στην αλιευτική συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισσάου.


6. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 και το άρθρο 179 παράγραφοι 2 και 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Ιανουαρίου 2015, την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων DEC 54/2014.


7. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και κριτηρίων επίδοσης για τις μεθόδους ανάλυσης όσον αφορά τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων του ερουκικού οξέος στις ζωοτροφές και για την κατάργηση της οδηγίας 80/891/ΕΟΚ (D034437/03 - 2015/2529(RPS) - προθεσμία: 16/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, τους κλαδικούς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και τους δείκτες αναφοράς της αριστείας για τον τομέα λιανικού εμπορίου βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - προθεσμία: 20/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό κριτηρίων αποδοχής για τις μεθόδους αποτοξίνωσης που εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία προορίζονται για ζωοτροφές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D035528/05 - 2015/2536(RPS) - προθεσμία: 23/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 1,3-διχλωροπροπένιο, bifenox, dimethenamid-P, προεξαδιόνη (prohexadione), tolylfluanid και τριφλουραλίνη (trifluralin) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - προθεσμία: 10/3/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τροποποίηση της απόφασης 2012/757/ΕΕ σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (D036059/02 - 2015/2531(RPS) - προθεσμία: 16/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 321/2013 σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «τροχαίο υλικό - εμπορευματικές φορτάμαξες» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (D036064/02 - 2015/2523(RPS) - προθεσμία: 13/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του ορισμού των ειδικών υλικών κινδύνου στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - προθεσμία: 17/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση της L-λευκίνης ως φορέα για επιτραπέζια γλυκαντικά σε μορφή δισκίων (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - προθεσμία: 13/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αφαίρεση της αρωματικής ουσίας N-αιθυλ-(2E,6Z)-εννεαδιεναμίδιο από τον ενωσιακό κατάλογο (D036717/03 - 2015/2518(RPS) - προθεσμία: 13/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση λακών αργιλίου από κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες (Ε 120) σε διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - προθεσμία: 14/3/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση βενζοϊκού οξέος – βενζοϊκών αλάτων (Ε 210 – 213) σε μαγειρεμένες γαρίδες σε άλμη (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - προθεσμία: 17/3/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά το μέγιστο επίπεδο των μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε σκυλόψαρα (Squalus acanthias) ελεύθερης αλιείας (D036761/02 - 2015/2524(RPS) - προθεσμία: 14/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI.


8. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφοι 5 και 6 του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο της κατ' εξουσιοδότηση πράξεως διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό περιόδων κινδύνου περιθωρίου (C(2014)09802 – 2014/3021(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 18 Δεκεμβρίου 2014 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON.


9. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

- Αποδέσμευση του δυναμικού της έρευνας και της καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (2014/2240(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: PECH.


10. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (κωδικοποίηση) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και του Βασιλείου της Νορβηγίας (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem από την Πολωνία) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit από το Βέλγιο) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) από το Βέλγιο) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της Διοργανικής Συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασςη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της Διοργανικής Συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EFG/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διμερείς διακανονισμούς, ή από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης (αναδιατύπωση) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (κωδικοποίηση) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το διορισμό του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον τομέα της Στατιστικής (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη λήψη ευρωπαϊκών μέτρων καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων (B8-0066/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας στην Ευρώπη στον τομέα της εκτίμησης και αποτροπής των κινδύνων για τη διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς (B8-0067/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη στήριξη των οργανώσεων εθελοντισμού (B8-0068/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενιαίου και διαφανούς μηχανισμού για την κατάρτιση των τιμών των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0069/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας: έλεγχος των ιστότοπων που χρησιμοποιούνται από τους τρομοκράτες (B8-0070/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ HΠA και Kίνας για τις εξαγωγές απομιμήσεων ιταλικών τυριών (B8-0071/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σύλληψη ενός χριστιανού στην Ινδία με την κατηγορία του «προσηλυτισμού στον χριστιανισμό» (B8-0072/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στη σύνταξη του παρισινού σατιρικού περιοδικού "Charlie Hebdo": αναστολή της Συνθήκης του Σένγκεν και ενίσχυση των ελέγχων στην Ευρώπη (B8-0073/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των μέτρων ελέγχου, αποτροπής και συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών επιθέσεων (B8-0074/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Joëlle Mélin και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής μηχανής αναζήτησης (B8-0075/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάρτιση ευρωπαϊκού καταλόγου ανεπιθύμητων επιβατών αεροπορικών μεταφορών (No Fly List) (B8-0076/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιβολή δασμών και περιοριστικών μέτρων στο μέλι που εισάγεται από τρίτες χώρες (B8-0077/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον αγώνα κατά των περιβαλλοντικών εγκλημάτων (B8-0078/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών στη Γαλλία (B8-0079/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άμεση διακοπή των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0080/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων (B8-0081/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον έλεγχο της ρύπανσης στους ποταμούς και τις λίμνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0082/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον έλεγχο της προπαγάνδας των τζιχαντιστών στο Διαδίκτυο (B8-0083/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρακολούθηση της λειτουργίας των διαδικασιών για τη διάθεση των πλοίων (B8-0084/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI


11. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου του Ιανουαρίου II 2015 (PE 547.538/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

- Αίτημα της Ομάδας PPE για περάτωση της συζήτησης επί της δήλωσης της Επιτροπής: "Μέτρα κατά της τρομοκρατίας" (2015/2530(RSP)) (σημείο 14 του PDOJ) με την κατάθεση πρότασης ψηφίσματος η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Φεβρουαρίου I.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Guy Verhofstadt, ο οποίος το στηρίζει, καιBirgit Sippel, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (205 υπέρ, 140 κατά, 15 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE για να εγγραφεί, χωρίς κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, πριν από το σημείο "Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων", με παράταση, επομένως, της συνεδρίασης έως τις 21.00, δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και τις επιθέσεις στη Μαριούπολη.

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Cristian Dan Preda, κατά του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


12. Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP))

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno, ο οποίος ζητεί να διεξαχθεί διεξοδικότερη συζήτηση επί του θέματος αυτού (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να ζητηθεί αλλαγή της ημερήσιας διάταξης) καιTeresa Jiménez-Becerril Barrio.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki και Marielle de Sarnez.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: επόμενη περίοδος συνόδου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος


13. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (2015/2522(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Steven Woolfe, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas και Christian Ehler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič και Neena Gill.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Χάρτης πορείας προς μία νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Χάρτης πορείας προς μία νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι (2015/2521(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrzej Duda, Ian Duncan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Νεοκλής Συλικιώτης, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos και Piernicola Pedicini.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Rosa Estaràs Ferragut, Adam Gierek, Bernd Lucke, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Davor Škrlec, Ignazio Corrao, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Tomáš Zdechovský, Siôn Simon, Jan Zahradil, Urmas Paet, Indrek Tarand, Λευτέρης Χριστοφόρου, Alessia Maria Mosca, Julie Girling, Ivo Vajgl, Jarosław Kalinowski, Jude Kirton-Darling, Gabriel Mato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jarosław Wałęsa, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová και Paul Brannen.


16. Σύνθεση των επιτροπών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ECR το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

επιτροπή AFET: Amjad Bashir αντί Syed Kamall.

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


17. Σύνθεση του Σώματος

Ο Γεώργιος Κατρούγκαλος ανακοίνωσε τον διορισμό του ως μέλους της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση και, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία και το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του από 27ης Ιανουαρίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την χηρεία της έδρας από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


18. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 9 έως τις 12 Φεβρουαρίου 2015.


19. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 20.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Ježek, Joly, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Kelam, Keller Jan, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureșan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Ransdorf, Rebega, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Saïfi, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Rodust

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου