Rodyklė 
Protokolas
PDF 203kWORD 159k
Trečiadienis, 2015 m. sausio 28 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Prašymai atšaukti Parlamento nario imunitetą
 4.Frakcijų sudėtis
 5.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 6.Asignavimų perkėlimas
 7.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 8.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 5 ir 6 dalys)
 9.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 10.Gauti dokumentai
 11.Darbų programa
 12.Kovos su terorizmu priemonės (diskusijos)
 13.Europos strateginių investicijų fondas (diskusijos)
 14.Naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo veiksmų planas Paryžiuje (diskusijos)
 15.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 16.Komitetų sudėtis
 17.Parlamento sudėtis
 18.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 19.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.00 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


3. Prašymai atšaukti Parlamento nario imunitetą

Graikijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Parlamento nario Theodoros Zagorakis imunitetą dėl Salonikų teisme nagrinėjamos baudžiamosios bylos.

Lenkijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Parlamento nario Janusz Korwin-Mikke imunitetą dėl Varšuvos apygardos prokuratūros iškeltos baudžiamosios bylos.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymai buvo perduoti atsakingam JURI komitetui.


4. Frakcijų sudėtis

Pirmininkas pranešė, kad Amjad Bashir jau nėra EFDD frakcijos narys – jis 2015 m. sausio 23 d. prisijungė prie ECR frakcijos.


5. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

- Protokolas, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas;

- Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą;

- Protokolas, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas;

- Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas, pagal kurį Šveicarijos Konfederacija tampa bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ ir Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma programa „Horizontas 2020“, asocijuotąja šalimi ir kuriuo reglamentuojamas Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimas branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės vykdomoje ITER veikloje;

- Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas;

- Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas;

- Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystę, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą;

- Protokolas, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, numatyti Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime.


6. Asignavimų perkėlimas

Remdamasis Finansinio reglamento 27 straipsniu ir 179 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Biudžeto komitetas per savo 2015 m. sausio 20 d. posėdį patvirtino Komisijos pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo DEC 54/2014.


7. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomi ėminių ėmimo metodai ir analizės metodų taikymo kriterijai, taikomi vykdant oficialią eruko rūgšties koncentracijos maisto produktuose kontrolę, ir panaikinama Komisijos direktyva 80/891/EEB (D034437/03 - 2015/2529(RPS) - terminas: 16/4/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl mažmeniniam sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - terminas: 20/4/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- [data] Komisijos reglamentas (ES) …/…, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/32/EB nustatytų gyvūnų pašarams skirtų produktų detoksikacijos procesų priimtinumo kriterijai (D035528/05 - 2015/2536(RPS) - terminas: 23/4/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 1,3-dichlorpropeno, bifenokso, dimetenamido-p, proheksadiono, tolilfluanido ir trifluralino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - terminas: 10/3/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/757/ES dėl Europos Sąjungos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio techninės sąveikos specifikacijos (D036059/02 - 2015/2531(RPS) - terminas: 16/4/2015)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 321/2013 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Riedmenys. Prekiniai vagonai“ techninės sąveikos specifikacijos (D036064/02 - 2015/2523(RPS) - terminas: 13/4/2015)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, V priede pateikta nurodytos pavojingos medžiagos apibrėžtis (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - terminas: 17/4/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl L-leucino naudojimo kaip saldiklių, skirtų saldinti maistui valgant, tablečių užpildo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - terminas: 13/4/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl kvapiosios medžiagos N-etil (2E,6Z)-nonadienamido pašalinimo iš Sąjungos sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D036717/03 - 2015/2518(RPS) - terminas: 13/4/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl aliuminio dažalų, turinčių košenilio, karmino rūgšties, karmino (E 120), naudojimo specialios medicininės paskirties dietiniuose maisto produktuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - terminas: 14/3/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl benzenkarboksirūgšties ir benzoatų (E 210–213) naudojimo sūrymu užpiltoms virtoms krevetėms konservuoti iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - terminas: 17/3/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 nuostatos dėl didžiausios leidžiamosios ne dioksinų tipo PCB koncentracijos laisvėje sužvejotų paprastųjų dygliaryklių (Squalus acanthias) mėsoje (D036761/02 - 2015/2524(RPS) - terminas: 14/4/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI.


8. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 5 ir 6 dalys)

Parlamentui buvo perduotas šis deleguotojo akto projektas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su garantinės įmokos rizikos laikotarpių patikslinimo techniniais reguliavimo standartais (C(2014)09802 – 2014/3021(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: 3 mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. gruodžio 18 d., atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON.


9. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

- Panaudoti mėlynosios ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialą siekiant kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą (2014/2240(INI))
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: PECH.


10. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dél taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (kodifikuota redakcija) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir ŠveicarijosKonfederacijos susitarime (Kodifikuota redakcija) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarime (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 13punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2013/009PL/Zachem“) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit“) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2014/014 DE/Aleo Solar“) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK)“) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013m. gruodžio 2d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal“) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio siekimą išvengti prekybos tam tikrais pagrindiniais vaistais nukreipimo į Europos Sąjungą (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (nauja redakcija) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo, kuriuo skiriamas Europos statistikos valdymo patariamosios tarybos pirmininkas (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos nuo žalingo laivų įkainojimo (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos kovos su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu ir kitais sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais priemonės (B8-0066/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendradarbiavimo Europoje stiprinimo rizikos vertinimo ir prevencijos srityje siekiant apsaugoti kultūros paveldą (B8-0067/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl savanoriškų organizacijų rėmimo priemonių (B8-0068/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendro ir skaidraus degalų kainų nustatymo mechanizmo Europos Sąjungos sukūrimo (B8-0069/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su terorizmu: teroristų naudojamų interneto svetainių kontrolė (B8-0070/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl JAV ir Kinijos susitarimo eksportuoti suklastotus sūrius, pažymėtus ženklu „pagaminta Italijoje“ (B8-0071/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl už krikščionybės skleidimą Indijoje suimto krikščionio (B8-0072/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Teroristinis išpuolis prieš Paryžiaus satyrinio žurnalo „Charlie Hebdo“ redakciją: laikinas Šengeno susitarimo taikymo sustabdymas ir kontrolės stiprinimas Europoje“ (B8-0073/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kontrolės, prevencijos ir koordinavimo tarp valstybių narių priemonių sugriežtinimo siekiant kovoti su teroristiniais išpuoliais (B8-0074/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Joëlle Mélin ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl europinės paieškos sistemos kūrimo (B8-0075/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos asmenų, kuriems draudžiama skristi lėktuvais, sąrašo (angl. No fly list) sukūrimo (B8-0076/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl muitų ir ribojamųjų priemonių iš trečiųjų šalių importuojamam medui įvedimo (B8-0077/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su nusikaltimais aplinkai (B8-0078/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su vaikų skurdu Prancūzijoje (B8-0079/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neatidėliotino derybų dėl Albanijos narystės Europos Sąjungoje sustabdymo (B8-0080/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl darbuotojų įgytų teisių apsaugos (B8-0081/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos upių ir ežerų taršos kontrolės (B8-0082/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl džihadistų propagandos internete kontrolės (B8-0083/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prekybinių laivų išmontavimo procedūrų veikimo kontrolės (B8-0084/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI


11. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2015 m. sausio mėn. II sesijos (PE 547.538/PDOJ) plenarinio posėdžio darbotvarkės projektas ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

- PPE frakcijos prašymas užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo „Kovos su terorizmu priemonės (2015/2530(RSP)) (galutinio darbotvarkės projekto 14 punktas) pateikiant pasiūlymą dėl rezoliucijos, dėl kurios bus balsuojama per vasario mėn. I sesiją.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, jis pagrindė šį prašymą, Guy Verhofstadt, jis pritarė prašymui, ir Birgit Sippel, ji prašymui nepritarė.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (205 balsavo už, 140 – prieš, 15 susilaikė) patenkino prašymą.

- Verts/ALE frakcijos prašymas prieš punktą „Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais“ neteikiant pasiūlymų dėl rezoliucijų ir pratęsiant plenarinį posėdį iki 21 val. įtraukti Komisijos pareiškimą dėl Ukrainos konflikto eskalacijos ir Mariupolio atakų.

Kalbėjo: Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, ji pagrindė šį prašymą, ir Cristian Dan Preda, jis prašymui nepritarė.

Parlamentas atmetė prašymą

Darbų programa patvirtinta.


12. Kovos su terorizmu priemonės (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Kovos su terorizmu priemonės (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott dėl diskusijų eigos (Pirmininkas pateikė patikslinimų), Paul Nuttall EFDD frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos , nepriklausomas Parlamento narys, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno, jis paprašė surengti ilgesnes diskusijas šiuo klausimu (Pirmininkas priminė tvarką, kurios reikia laikytis norint paprašyti pakeisti darbotvarkę) irTeresa Jiménez-Becerril Barrio.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki ir Marielle de Sarnez.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita sesija.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja


13. Europos strateginių investicijų fondas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos strateginių investicijų fondas (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatrix von Storch), Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bernd Lucke), Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Steven Woolfe EFDD frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos , nepriklausomas Parlamento narys, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Theurer), Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas ir Christian Ehler.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič ir Neena Gill.

Kalbėjo Jyrki Katainen.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.


14. Naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo veiksmų planas Paryžiuje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo veiksmų planas Paryžiuje (2015/2521(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Ivo Belet PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrzej Duda), Ian Duncan ECR frakcijos vardu, José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Affronte EFDD frakcijos vardu, Zoltán Balczó , nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc ir Carlos Zorrinho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos ir Piernicola Pedicini.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.


15. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Rosa Estaràs Ferragut, Adam Gierek, Bernd Lucke, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Davor Škrlec, Ignazio Corrao, Konstantinos Papadakis, Tomáš Zdechovský, Siôn Simon, Jan Zahradil, Urmas Paet, Indrek Tarand, Lefteris Christoforou, Alessia Maria Mosca, Julie Girling, Ivo Vajgl, Jarosław Kalinowski, Jude Kirton-Darling, Gabriel Mato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jarosław Wałęsa, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová ir Paul Brannen.


16. Komitetų sudėtis

Pirmininkas gavo šį ECR frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

AFET komitetas: Amjad Bashir vietoj Syed Kamall.

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


17. Parlamento sudėtis

Georgios Katrougkalos pranešė, kad buvo paskirtas Graikijos vyriausybės nariu.

Parlamentas į tai atkreipė dėmesį ir, vadovaudamasis 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalimi ir Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalimi ir 4 dalies 2 pastraipa, konstatavo, kad nuo 2015 m. sausio 27 d. yra laisva Parlamento nario vieta.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalimi Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.


18. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2015 m. vasario 9–12 d.


19. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 20.25 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Ježek, Joly, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Kelam, Keller Jan, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureșan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Ransdorf, Rebega, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Saïfi, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Leista nedalyvauti:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Rodust

Teisinė informacija - Privatumo politika