Indeks 
Protokół
PDF 209kWORD 162k
Środa, 28 stycznia 2015 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 4.Skład grup politycznych
 5.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 6.Przesunięcie środków
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 5 i 6 Regulaminu)
 9.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 10.Składanie dokumentów
 11.Porządek obrad
 12.Środki walki z terroryzmem (debata)
 13.Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (debata)
 14.Plan działania na rzecz nowego międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu, które ma zostać przyjęte w Paryżu (debata)
 15.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 16.Skład komisji
 17.Skład Parlamentu
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15.00.


2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


3. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe organy greckie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Theodorosa Zagorakisa w ramach postępowania karnego toczącego się przed sądem w Salonikach.

Właściwe organy polskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Janusza Korwin-Mikkego w ramach postępowania karnego wszczętego przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wnioski te zostały przekazane właściwej komisji, tj. komisji JURI.


4. Skład grup politycznych

Przewodniczący poinformował, że Amjad Bashir przestaje być członkiem grupy EFDD i z dniem 23 stycznia 2015 r. przystępuje do grupy ECR.


5. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- protokół zmieniający Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unia Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej;

- protokół do Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej;

- protokół ustalający uprawniania do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej;

- Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Konfederacją Szwajcarską stowarzyszającą Konfederację Szwajcarską z programem „Horyzont 2020” – programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji oraz programem badawczo-szkoleniowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniającym „Horyzont 2020” i regulująca uczestnictwo Konfederacji Szwajcarskiej w działaniach ITER prowadzonych przez Fusion for Energy;

- Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu;

- protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu;

- protokół do umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej;

- protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau.


6. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 i 179 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2015 r. zatwierdziła wniosek Komisji w sprawie przesunięcia środków DEC 54/2014.


7. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające metody pobierania próbek i kryteria skuteczności metod analizy do celów urzędowej kontroli poziomów kwasu erukowego w środkach spożywczych oraz uchylające dyrektywę Komisji 80/891/EWG (D034437/03 - 2015/2529(RPS) - termin: 16/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora handlu detalicznego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - termin: 20/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji określające kryteria dopuszczalności procesów detoksykacji stosowanych w odniesieniu do produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt, zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (D035528/05 - 2015/2536(RPS) - termin: 23/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1,3-dichloropropenu, bifenoksu, dimetenamidu-P, proheksadionu, tolilfluanidu i trifluraliny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - termin: 10/3/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające decyzję 2012/757/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej (D036059/02 - 2015/2531(RPS) - termin: 16/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 321/2013 dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – wagony towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej (D036064/02 - 2015/2523(RPS) - termin: 13/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające definicję materiału szczególnego ryzyka podaną w załączniku V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - termin: 17/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania L-leucyny jako nośnika w słodzikach stołowych w tabletkach (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - termin: 13/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu substancji aromatycznej N-Etylo-(2E, 6Z)-nonandienomid (D036717/03 - 2015/2518(RPS) - termin: 13/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania laków glinowych koszenili, kwasu karminowego, karmin (E 120) w środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - termin: 14/3/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu benzoesowego – benzoesanów (E 210–213) w gotowanych krewetkach w solance (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - termin: 17/3/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu PCB o działaniu niepodobnym do dioksyn w dziko żyjącym koleniu (Squalus acanthias) (D036761/02 - 2015/2524(RPS) - termin: 14/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI.


8. Akty delegowane (art. 105 ust. 5 i 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujący projekt aktu delegowanego:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia okresów ryzyka w związku z uzupełnieniem zabezpieczenia (C(2014)09802 – 2014/3021(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 3 miesiące od daty wpłynięcia, tj. od dnia 18 grudnia 2014 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.

Odesłano do komisji przedm. właśc.:ECON.


9. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (article 53 du règlement)

- Wykorzystanie potencjału badawczego i innowacyjnego w niebieskiej gospodarce do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego (2014/2240(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE
opinia: PECH.


10. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeksgraniczny Schengen) (tekst jednolity) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (tekst jednolity) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE, INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych Umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą aKrólestwem Norwegii (tekst jednolity) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 2 grudnia 2013 r. (wniosek EGF/2013/009 PL/Zachem, Polska) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit z Belgii) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek nr EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) z Belgii) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wsprawie unikania wUnii Europejskiej przekierowania handlu niektórymipodstawowymi lekami (tekstjednolity) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych zniektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymiprzywozu(wersjaprzekształcona) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

JURI (art. 104 Regulaminu)

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące zeStanów Zjednoczonych Ameryki (tekstjednolity) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie mianowania przewodniczącego Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych (tekst jednolity) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków(tekstjednolity) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych zkrajów niebędących członkami UniiEuropejskiej (tekst jednolity) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie europejskich środków walki z przestępczością zorganizowaną, terroryzmem i innymi poważnymi formami przestępczości o charakterze transgranicznym (B8-0066/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zacieśnienia współpracy w Europie w dziedzinie oceny ryzyka i zapobiegania ryzyku w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (B8-0067/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie środków wspierających organizacje wolontariackie (B8-0068/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia jednolitego i przejrzystego mechanizmu kształtowania cen paliw w Unii Europejskiej (B8-0069/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie walki z terroryzmem: kontrola stron internetowych, z których korzystają terroryści (B8-0070/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie porozumienia między USA i Chinami dotyczącego eksportu podrabianych serów włoskich (B8-0071/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przypadku zatrzymania chrześcijanina w Indiach pod zarzutem „szerzenia chrześcijaństwaˮ (B8-0072/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ataku terrorystycznego na siedzibę redakcji satyrycznego tygodnika „Charlie Hebdoˮ – zawieszenie układu z Schengen i wzmocnienie kontroli w Europie (B8-0073/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie nasilenia środków kontroli, prewencji i koordynacji między państwami członkowskimi w celu przeciwdziałania zamachom terrorystycznym (B8-0074/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Joëlle Mélin i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie stworzenia europejskiej wyszukiwarki internetowej (B8-0075/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie stworzenia europejskiej listy osób objętych zakazem lotów (B8-0076/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia należności celnych i środków ograniczających w odniesieniu do miodu importowanego z państw trzecich (B8-0077/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu (B8-0078/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania ubóstwa dzieci we Francji (B8-0079/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie natychmiastowego przerwania negocjacji w sprawie przystąpienia Albanii do Unii Europejskiej (B8-0080/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie ochrony praw nabytych przez pracowników (B8-0081/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie kontroli zanieczyszczenia rzek i jezior w Europie (B8-0082/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania propagandy dżihadystycznej w internecie (B8-0083/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie kontroli działania procedur dotyczących demontażu statków handlowych (B8-0084/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI


11. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad drugiej sesji styczniowej w 2015 r. (PE 547.538/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

- Wniosek grupy PPE mający na celu zakończenie debaty nad oświadczeniem Komisji w sprawie: „Środków walki z terroryzmemˮ (2015/2530(RSP)) (pkt 14 PDOJ) złożeniem projektu rezolucji, który zostanie poddany pod głosowanie w czasie pierwszej sesji lutowej.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, w celu umotywowania wniosku, Guy Verhofstadt, w celu poparcia wniosku, i Birgit Sippel, przeciwko wnioskowi.

W GE (przy (205 głosach za, 140 głosach przeciw i 15 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

- Wniosek grupy Verts/ALE mający na celu umieszczenie przed punktem „Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznychˮ, bez składania projektu rezolucji, oświadczenia Komisji w sprawie eskalacji konfliktu ukraińskiego i ataków w Mariupolu, a tym samym przedłużenia posiedzenia do godz. 21.00.

Głos zabrali: Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, w celu umotywowania wniosku, i Cristian Dan Preda, przeciwko wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


12. Środki walki z terroryzmem (debata)

Oświadczenie Komisji: Środki walki z terroryzmem (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott, w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Paul Nuttall w imieniu grupy EFDD, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno, aby wnieść o zorganizowanie dłuższej debaty na ten temat (Przewodniczący przypomniał procedurę wnoszenia o zmianę w porządku obrad) iTeresa Jiménez-Becerril Barrio.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki i Marielle de Sarnez.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca


13. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Luckego, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Steven Woolfe w imieniu grupy EFDD, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Theurera, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas i Christian Ehler.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič i Neena Gill.

Głos zabrał Jyrki Katainen.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.


14. Plan działania na rzecz nowego międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu, które ma zostać przyjęte w Paryżu (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Plan działania na rzecz nowego międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu, które ma zostać przyjęte w Paryżu (2015/2521(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Ivo Belet w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrzeja Dudę, Ian Duncan w imieniu grupy ECR, José Inácio Faria w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Zoltán Balczó niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Indreka Taranda, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc i Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos i Piernicola Pedicini.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.


15. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Rosa Estaràs Ferragut, Adam Gierek, Bernd Lucke, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Davor Škrlec, Ignazio Corrao, Konstantinos Papadakis, Tomáš Zdechovský, Siôn Simon, Jan Zahradil, Urmas Paet, Indrek Tarand, Lefteris Christoforou, Alessia Maria Mosca, Julie Girling, Ivo Vajgl, Jarosław Kalinowski, Jude Kirton-Darling, Gabriel Mato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jarosław Wałęsa, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová i Paul Brannen.


16. Skład komisji

Do przewodniczącego wpłynął od grupy ECR następujący wniosek o mianowanie:

komisja AFET: Amjad Bashir zamiast Syeda Kamalla.

Niniejsza nominacja zostanie uznana za ratyfikowaną, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego protokołu nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie


17. Skład Parlamentu

Georgios Katrougkalos poinformował o swojej nominacji na członka greckiego rządu.

Parlament przyjmuje to do wiadomości i zgodnie z art. 7 ust. 1 aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 akapit drugi Regulaminu stwierdza wakat ze skutkiem od dnia 27 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakat od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.


18. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 9 do 12 lutego 2015 r.


19. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 20.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Ježek, Joly, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Kelam, Keller Jan, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureșan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Ransdorf, Rebega, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Saïfi, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Rodust

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności