Kazalo 
Zapisnik
PDF 197kWORD 156k
Sreda, 28. januar 2015 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Zahtevi za odvzem poslanske imunitete
 4.Članstvo v političnih skupinah
 5.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 6.Prerazporeditev sredstev
 7.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 8.Delegirani akti (člena 105(5) in 105(6) Poslovnika)
 9.Sklepi o določenih dokumentih
 10.Predložitev dokumentov
 11.Razpored dela
 12.Protiteroristični ukrepi (razprava)
 13.Evropski sklad za strateške naložbe (razprava)
 14.Časovni načrt za nov mednarodni sporazum o podnebju v Parizu (razprava)
 15.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 16.Sestava odborov
 17.Sestava Parlamenta
 18.Datum naslednjih sej
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.00.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


3. Zahtevi za odvzem poslanske imunitete

Pristojni grški organi so vložili zahtevo za odvzem poslanske imunitete Theodorosu Zagorakisu v okviru kazenskega postopka na sodišču v Solunu.

Pristojni poljski organi so vložili zahtevo za odvzem poslanske imunitete Januszu Korwin-Mikkeju v okviru kazenskega postopka, ki ga je sprožil okrožni tožilec v Varšavi.

Zahtevi sta bili v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovani pristojnemu odboru JURI.


4. Članstvo v političnih skupinah

Predsednik je sporočil, da Amjad Bashir ni več član skupine EFDD in se je 23. januarja 2015 pridružil skupini ECR.


5. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- protokol o spremembi sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji;

- protokol k okvirnemu sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji ;

- protokol o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, predvidenih v sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko SaoTome in Principe ;

- sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švicarske konfederacije v dejavnostih ITER, ki jih izvaja Fuzija za energijo;

- sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu;

- protokol o izvajanju sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu;

-protokol k sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji;

- protokol o določitvi ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, določenih s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau.


6. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 27 ter členom 179(2) in (3) finančne uredbe je Odbor za proračun na seji 20. januarja 2015 odobril predlog Komisije o prerazporeditvi sredstev DEC 54/2014.


7. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o določitvi metod vzorčenja in meril izvedbe za analitske metode za uradni nadzor vsebnosti eruka kisline v živilih ter razveljavitvi Direktive Komisije 80/891/EGS (D034437/03 - 2015/2529(RPS) - rok: 16/4/2015)
posredovano - pristojni: ENVI

- Sklep Komisije z dne XXX o referenčnem dokumentu v zvezi z dobro prakso okoljskega ravnanja, kazalniki okoljske uspešnosti za posamezne sektorje in merili odličnosti za sektor trgovine na drobno v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - rok: 20/4/2015)
posredovano - pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi meril sprejemljivosti za postopke razstrupljanja, ki se uporabljajo za proizvode, namenjene živalski krmi, kot je opredeljeno v Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta (D035528/05 - 2015/2536(RPS) - rok: 23/4/2015)
posredovano - pristojni: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 1,3-dikloropropen, bifenoks, dimetenamid-P, proheksadion, tolilfluanid in trifluralin v ali na nekaterih proizvodih (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - rok: 10/3/2015)
posredovano - pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Sklepa Komisije 2012/757/EU o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, ki se nanašajo na podsistem „vodenje in upravljanje prometa“ železniškega sistema v Evropski uniji (D036059/02 - 2015/2531(RPS) - rok: 16/4/2015)
posredovano - pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 321/2013 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „železniški vozni park – tovorni vagoni“ železniškega sistema v Evropski uniji (D036064/02 - 2015/2523(RPS) - rok: 13/4/2015)
posredovano - pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi opredelitve snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - rok: 17/4/2015)
posredovano - pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede uporabe L-levcina kot nosilca za namizna sladila v tabletah (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - rok: 13/4/2015)
posredovano - pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika aromatične snovi N-etil (2E,6Z)-nonadienamid s seznama Unije (D036717/03 - 2015/2518(RPS) - rok: 13/4/2015)
posredovano - pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe aluminijevih lakov košenilje, karminske kisline in karminov (E 120) v živilih za posebne zdravstvene namene (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - rok: 14/3/2015)
posredovano - pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe benzojske kisline – benzoatov (E 210–213) v kuhanih kozicah v slanici (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - rok: 17/3/2015)
posredovano - pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti dioksinom nepodobnih PCB v trnežu iz prostega ulova (Squalus acanthias) (D036761/02 - 2015/2524(RPS) - rok: 14/4/2015)
posredovano - pristojni: ENVI.


8. Delegirani akti (člena 105(5) in 105(6) Poslovnika)

Parlamentu je bil posredovan naslednji osnutek delegiranega akta:

- Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/… o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev obdobij kritja za tveganje (C(2014)09802 – 2014/3021(DEA))

Rok za nasprotovanje: 3 mesecev od datuma prejema dne 18. decembra 2014 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru:ECON.


9. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

- Izkoriščanje potenciala raziskav in inovacij v modrem gospodarstvu za ustvarjanje delovnih mest in rasti (2014/2240(INI))
posredovano pristojni: ITRE
mnenje: PECH.


10. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (kodificirano besedilo) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 2015/0006(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo (kodificirano besedilo) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Evropske unije in njenih držav članic (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE, INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (kodificirano besedilo) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/009 PL/Zachem, Poljska) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2.decembra2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgija) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu točko13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2.decembra2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2.decembra2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), Belgija) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2.decembra2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta za preprečevanje preusmerjanja trgovine nekaterih ključnih zdravil v Evropsko unijo (Kodificirano besedilo) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2.decembra2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije (Prenovitev) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

JURI (člen 104 Poslovnika)

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o imenovanju predsednika Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

posredovano

pristojni :

ECON

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva (Kodificirano besedilo) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti pred škodljivim oblikovanjem cen plovil (kodificirana različica) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (kodificirana različica) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

2) od poslancev Parlamenta predloge resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o evropskih ukrepih za boj proti organiziranemu kriminalu, terorizmu in drugim hudim čeznacionalnim kaznivim dejanjem (B8-0066/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o tesnejšem sodelovanju v Evropi za ovrednotenje kulturne dediščine in preprečevanje tveganj pri njenem varovanju (B8-0067/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpornih ukrepih za prostovoljska združenja (B8-0068/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o vzpostavitvi enotnega in preglednega mehanizma za oblikovanje cene goriva v Evropski uniji (B8-0069/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boju proti terorizmu: nadzor nad spletnimi mesti, ki jih uporabljajo teroristi (B8-0070/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o dogovoru med ZDA in Kitajsko glede izvoza ponarejenih sirov made in Italy (B8-0071/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o aretaciji kristjana, obtoženega širjenja krščanstva, v Indiji (B8-0072/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o terorističnem napadu na uredništvo pariškega satiričnega časopisa Charlie Hebdo: prekinitev izvajanja Schengenskega sporazuma in okrepitev kontrol v Evropi (B8-0073/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o okrepitvi kontrolnih, preventivnih in usklajevalnih ukrepov med državami članicami za boj proti terorističnim napadom (B8-0074/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Joëlle Mélin in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o razvoju evropskega iskalnika (B8-0075/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o oblikovanju evropskega seznama oseb, katerim je prepovedano letenje (No Fly List) (B8-0076/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o uvedbi davkov in omejevalnih ukrepov za uvoz medu iz tretjih držav (B8-0077/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boju proti kaznivim dejanjem zoper okolje (B8-0078/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o boju proti revščini otrok v Franciji (B8-0079/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois in Sophie Montel. Predlog resolucije o takojšnji prekinitvi pogajanj z Albanijo za članstvo v Evropski uniji (B8-0080/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana in Matteo Salvini. Predlog resolucije o varstvu pridobljenih pravic delavcev (B8-0081/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o nadzoru onesnaževanja evropskih rek in jezer (B8-0082/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o nadzoru džihadske propagande na internetu (B8-0083/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o nadzoru delovanja postopkov za odstranjevanje trgovskih plovil (B8-0084/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI


11. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo delno zasedanje januarja 2015 (PE 547.538/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

- Zahteva skupine PPE za zaključek razprave o izjavi Komisije: "Protiteroristični ukrepi" (2015/2530(RSP)) (točka 14 končnega osnutka dnevnega reda) z vložitvijo predloga resolucije, o katerem se bo glasovalo na prvem delnem februarskem zasedanju.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, ki je obrazložil zahtevo, Guy Verhofstadt, ki jo je podprl, in Birgit Sippel, ki ji je nasprotovala.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (205 glasov za, 140 glasov proti, 15 vzdržanih glasov).

- Zahteva skupine Verts/ALE, ki je predlagala, da se na dnevni red brez vložitve predloga resolucije in pred enominutnimi govori o zadevah političnega pomena uvrsti izjava Komisije o stopnjevanju ukrajinskega konflikta in napadih na Marioupol, kar bi sejo podaljšalo do 21.00 ure.

Govorila sta Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je obrazložila zahtevo, in Cristian Dan Preda, ki ji je nasprotoval.

Parlament je zahtevo zavrnil.

S tem je bil določen razpored dela.


12. Protiteroristični ukrepi (razprava)

Izjava Komisije: Protiteroristični ukrepi (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (član Komisije) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Arnott o poteku razprave (predsednik je navedel podrobnosti), Paul Nuttall v imenu skupine EFDD, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno, ki je zahteval organizacijo daljše razprave o tej temi (predsednik je opomnil na postopek, ki se uporablja za zahtevo spremembe dnevnega reda), inTeresa Jiménez-Becerril Barrio.

Po postopku "catch the eye" so govorili Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki in Marielle de Sarnez.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje zasedanje.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica


13. Evropski sklad za strateške naložbe (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Evropski sklad za strateške naložbe (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Lucke, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Steven Woolfe v imenu skupine EFDD, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas in Christian Ehler.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič in Neena Gill.

Govoril je Jyrki Katainen.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorila je Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Razprava se je zaključila.


14. Časovni načrt za nov mednarodni sporazum o podnebju v Parizu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Časovni načrt za nov mednarodni sporazum o podnebju v Parizu (2015/2521(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Miguel Arias Cañete (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Ivo Belet v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrzej Duda, Ian Duncan v imenu skupine ECR, José Inácio Faria v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, Marco Affronte v imenu skupine EFDD, Zoltán Balczó samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc in Carlos Zorrinho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos in Piernicola Pedicini.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Razprava se je zaključila.


15. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Rosa Estaràs Ferragut, Adam Gierek, Bernd Lucke, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Davor Škrlec, Ignazio Corrao, Konstantinos Papadakis, Tomáš Zdechovský, Siôn Simon, Jan Zahradil, Urmas Paet, Indrek Tarand, Lefteris Christoforou, Alessia Maria Mosca, Julie Girling, Ivo Vajgl, Jarosław Kalinowski, Jude Kirton-Darling, Gabriel Mato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jarosław Wałęsa, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová in Paul Brannen.


16. Sestava odborov

Predsednik je od skupine ECR prejel sledečo zahtevo za imenovanje:

odbor AFET: Amjad Bashir namesto Syeda Kamalla.

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


17. Sestava Parlamenta

Georgios Katrougkalos je sporočil, da je bil imenovan v grško vlado.

V skladu s členom 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 in s členom 4(1) ter členom 4(4)(2) Poslovnika, je Parlament ugotovil sprostitev sedeža z začetkom veljavnosti od 27. januarja 2015.

V skladu s členom 4(1) in (4) Poslovnika je Parlament potrdil sprostitev sedeža od tega datuma dalje in je o tem obvestil pristojni nacionalni organ.


18. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 9. do 12. februarja 2015.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 20.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Ježek, Joly, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Kelam, Keller Jan, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureșan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Ransdorf, Rebega, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Saïfi, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Opravičeni:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Rodust

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov