Index 
Protokoll
PDF 201kWORD 134k
Onsdagen den 28 januari 2015 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Begäranden om upphävande av parlamentarisk immunitet
 4.De politiska gruppernas sammansättning
 5.Avtalstexter översända av rådet
 6.Anslagsöverföringar
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 8.Delegerade akter (artikel 105.5 och 105.6 i arbetsordningen)
 9.Beslut om vissa dokument
 10.Inkomna dokument
 11.Arbetsplan
 12.Åtgärder mot terrorism (debatt)
 13.Europeiska fonden för strategiska investeringar (debatt)
 14.Färdplanen mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (debatt)
 15.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 16.Utskottens sammansättning
 17.Parlamentets sammansättning
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.00.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


3. Begäranden om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga grekiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Theodoros Zagorakis, inom ramen för ett straffrättsligt förfarande vid en domstol i Thessaloniki.

De behöriga polska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Janusz Korwin-Mikke, inom ramen för ett staffrättsligt förfarande som inletts av åklagaren i Waszawadistriktet.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades dessa begäranden till behörigt utskott (JURI).


4. De politiska gruppernas sammansättning

Talmannen meddelade att Amjad Bashir inte längre var ledamot av EFDD-gruppen utan ingick i ECR-gruppen från och med den 23 januari 2015.


5. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- protokoll om ändring av avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan och Georgien, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen,

- protokoll till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till europeiska unionen,

- protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe,

- avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning av Schweiziska edsförbundet till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om reglering av Schweiziska edsförbundets deltagande i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy,

- avtal om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionenoch Republiken Senegal,

- protokoll om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal;

- protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till europeiska unionen,

- protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau.


6. Anslagsöverföringar

I enlighet med artiklarna 27, 179.2 och 179.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet vid sitt sammanträde den 20 januari 2015 godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 54/2014.


7. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om provtagningsmetoder och prestandakriterier för analysmetoderna vid offentlig kontroll av halten av erukasyra i livsmedel och om upphävande av kommissionens direktiv 80/891/EEG (D034437/03 - 2015/2529(RPS) - tidsfrist: 16/4/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om referensdokument för bästa miljöledningspraxis, indikatorer för sektorspecifik miljöprestanda och riktmärken för resultat i världsklass för detaljhandelssektorn enligt förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - tidsfrist: 20/4/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser som tillämpas på produkter avsedda för djurfoder enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (D035528/05 - 2015/2536(RPS) - tidsfrist: 23/4/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för 1,3-diklorpropen, bifenox, dimetenamid-P, prohexadion, tolylfluanid och trifluralin i eller på vissa produkter (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - tidsfrist: 10/3/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av beslut 2012/757/EU om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Drift och trafikledning” i järnvägssystemet i Europeiska unionen (D036059/02 – 2015/2531(RPS) - tidsfrist: 16/4/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 321/2013 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i Europeiska unionens järnvägssystem (D036064/02 – 2015/2523(RPS) - tidsfrist: 13/4/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av definitionen av specificerat riskmaterial i bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - tidsfrist: 17/4/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av L-leucin som bärare för bordssötningsmedel i tablettform (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - tidsfrist: 13/4/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller strykning av aromämnet N-etyl-(2E,6Z)-nonadienamid från unionsförteckningen (D036717/03 - 2015/2518(RPS) - tidsfrist: 13/4/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av substratpigment av aluminium av karmin, karminsyra (E 120) i dietlivsmedel för särskilda medicinska ändamål (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - tidsfrist: 14/3/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av bensoesyra – bensoater (E 210–213) i kokta räkor i saltlake (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - tidsfrist: 17/3/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärdena för icke dioxinlika PCB i viltfångad pigghaj (Squalus acanthias) (D036761/02 - 2015/2524(RPS) - tidsfrist: 14/4/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.


8. Delegerade akter (artikel 105.5 och 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska standarder för tillsyn för specificering av marginalriskperioder (C(2014)09802 – 2014/3021(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader från och med mottagandedagen den 18 december 2014 på begäran av det ansvariga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON.


9. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

- Tillvarata potentialen för forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt (2014/2240(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: PECH.


10. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (kodifiering) (COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet (kodifiering) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

DEVE, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de skyddsåtgärder som fastställs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (kodifiering) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem från Polen) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit från Belgien) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) från Belgien) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiskaunionen (kodifiering) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import (omarbetning) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (kodifiering) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Förslag till rådets beslut om utnämning av ordföranden för Europeiska rådgivande organet för statistikstyrning (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen (kodifiering) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot skadlig prissättning av fartyg (kodifiering) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiskaunionen (kodifiering) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen):

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om EU-åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet, terrorism och andra allvarliga brott över nationsgränserna (B8-0066/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om förstärkt europeiskt samarbete kring riskbedömning och förebyggande av risker för att skydda kulturarvet (B8-0067/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stödåtgärder för frivilligorganisationer (B8-0068/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om inrättandet av en enhetlig och transparent mekanism för prissättningen av bränsle i Europeiska unionen (B8-0069/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kampen mot terrorismen: kontroll av webbplatser som används av terrorister (B8-0070/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om avtalet mellan USA och Kina om export av förfalskad italiensk ost (B8-0071/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om gripandet av en kristen i Indien anklagad för ”spridning av kristendom” (B8-0072/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om terroristattacken mot redaktionen för den Parisbaserade satirtidskriften Charlie Hebdo: upphävande av Schengenavtalet och förstärkta kontroller i EU (B8-0073/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ökningen av medlemsstaternas åtgärder för att förhindra terrordåd genom kontroll, förebyggande och samordning (B8-0074/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Joëlle Mélin och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om utvecklingen av en europeisk sökmotor (B8-0075/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om upprättande av en europeisk flygförbudslista (B8-0076/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om införande av tullar på och restriktiva åtgärder mot honung som importerats från tredjeländer (B8-0077/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om bekämpning av miljöbrott (B8-0078/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om kampen mot barnfattigdom i Frankrike (B8-0079/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois och Sophie Montel. Förslag till resolution om att omedelbart avbryta EU:s anslutningsförhandlingar med Albanien (B8-0080/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana och Matteo Salvini. Förslag till resolution om skydd av arbetstagares förvärvade rättigheter (B8-0081/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kontroll av föroreningarna i vattendragen och sjöarna i Europa (B8-0082/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kontroll av jihadistpropaganda på internet (B8-0083/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kontroll av rutinerna för skrotning av lastfartyg (B8-0084/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI


11. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden januari II 2015 (PE 547.538/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

- PPE-gruppen begärde att debatten om kommissionens uttalande: "Åtgärder mot terrorism" (2015/2530(RSP)) (punkt 14 i PDOJ) skulle avslutas med inlämning av ett resolutionsförslag som skulle tas upp till omröstning under sammanträdesperioden februari I.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, som motiverade begäran, Guy Verhofstadt, som stödde begäran, och Birgit Sippel, som motsatte sig densamma.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (205 röster för, 140 röster emot och 15 nedlagda röster).

- Verts/ALE-gruppen begärde att man före punkten ”Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt” i föredragningslistan skulle ta upp ett uttalande av kommissionen om upptrappningen av konflikten i Ukraina och attackerna i Mariupol, utan inlämning av resolutionsförslag, vilket skulle förlänga sammanträdet till kl. 21.00.

Talare: Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som motiverade begäran, och Cristian Dan Preda, som motsatte sig densamma.

Parlamentet förkastade begäran.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


12. Åtgärder mot terrorism (debatt)

Uttalande av kommissionen: Åtgärder mot terrorism (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott, som ställde en ordningsfråga (Talmannen förklarade vad som gällde), Paul Nuttall för EFDD-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno, som begärde att man skulle anordna en längre debatt om denna fråga (Talmannen påminde om det förfarande som gäller för att begära en ändring av föredragningslistan) och Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki och Marielle de Sarnez.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman


13. Europeiska fonden för strategiska investeringar (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Europeiska fonden för strategiska investeringar (2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe för EFDD-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana, Marco Zanni, Esteban González Pons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas och Christian Ehler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič och Neena Gill.

Talare: Jyrki Katainen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Färdplanen mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Färdplanen mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (2015/2521(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ivo Belet för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrzej Duda, Ian Duncan för ECR-gruppen, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc och Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos och Piernicola Pedicini.

Talare: Miguel Arias Cañete och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Rosa Estaràs Ferragut, Adam Gierek, Bernd Lucke, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Davor Škrlec, Ignazio Corrao, Konstantinos Papadakis, Tomáš Zdechovský, Siôn Simon, Jan Zahradil, Urmas Paet, Indrek Tarand, Lefteris Christoforou, Alessia Maria Mosca, Julie Girling, Ivo Vajgl, Jarosław Kalinowski, Jude Kirton-Darling, Gabriel Mato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jarosław Wałęsa, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová och Paul Brannen.


16. Utskottens sammansättning

ECR-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

AFET-utskottet: Amjad Bashir i stället för Syed Kamall.

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


17. Parlamentets sammansättning

Georgios Katrougkalos hade meddelat att han blivt utsedd till medlem i den grekiska regeringen.

Parlamentet noterade detta och konstaterade, i enlighet med artikel 7.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 andra strecksatsen i arbetsordningen, att platsen var vakant från och med den 27 januari 2015.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.


18. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 9–12 februari 2015.


19. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 20.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Ježek, Joly, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Kelam, Keller Jan, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureșan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Ransdorf, Rebega, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Saïfi, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Rodust

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy