Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 9. februar 2015 - Strasbourg

4. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget ENVI havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse (P8_TA-PROV(2015)0004(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 13. januar 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/... om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af genetisk modificerede organismer (GMO'er) på deres område (P8_TA-PROV(2015)0004) (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

Berigtigelsen kan ses på Europarl.

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik