Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 februari 2015 - Strasbourg

4. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet ENVI hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse (P8_TA-PROV(2015)0004(COR01)) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 13 januari 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/… om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier (P8_TA-PROV(2015)0004) (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

Rättelsen finns tillgänglig på parlamentets webbplats.

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy