Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 февруари 2015 г. - Страсбург

7. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета за създаване на Комитет за социална закрила и за отмяна на Решение 2004/689/ЕО (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

FEMM, BUDG, ECON

- Предложение за решение на Съвета за създаване на Комитет по заетостта и за отмяна на Решение 2000/98/EО (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за приемане, от името на Европейския съюз, на измененото споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на съвместното изпълнение на задълженията, произтичащи от него (10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AFET, ITRE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting) (COM(2015)0037 - C8-0030/2015 - 2015/2031(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities) (COM(2015)0040 - C8-0031/2015 - 2015/2032(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

2) от парламентарни комисии, доклади

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)) - TRAN - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0912 - C8-0262/2014 - 2011/0448(NLE)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0915 - C8-0267/2014 - 2011/0450(NLE)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Андора към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0908 - C8-0264/2014 - 2011/0443(NLE)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Мароко към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0916 - C8-0268/2014 - 2011/0451(NLE)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0909 - C8-0265/2014 - 2011/0444(NLE)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0904 - C8-0263/2014 - 2011/0441(NLE)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Руската федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0911 - C8-0266/2014 - 2011/0447(NLE)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0917 - C8-0269/2014 - 2011/0452(NLE)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и протокола за прилагане към него (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)) - PECH - Докладчик: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

- Доклад относно дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС (2014/2154(INI)) - DEVE - Докладчик: Charles Goerens (A8-0012/2015)

- Доклад относно проверка на пълномощията (2014/2165(REG)) - JURI - Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (EО) № 850/98, (EО) № 2187/2005, (EО) № 1967/2006, (EО) № 1098/2007, (EO) № 254/2002, (EО) № 2347/2002 и (EО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата (COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)) - PECH - Докладчик: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Правна информация - Политика за поверителност