Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 februari 2015 - Strasbourg

7. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om inrättande av kommittén för socialt skydd och om upphävande av beslut 2004/689/EG (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

FEMM, BUDG, ECON

- Förslag till rådets beslut om inrättande av en sysselsättningskommitté och om upphävande av beslut 2000/98/EG (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

BUDG

- Förslag till rådets beslut om godkännande på Europeiska unionens vägnar av det ändrade avtalet om inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Dohaändringen av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta (10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AFET, ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting) (COM(2015)0037 - C8-0030/2015 - 2015/2031(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities) (COM(2015)0040 - C8-0031/2015 - 2015/2032(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

2) från parlamentets utskott:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

- * Betänkande om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Albaniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2011)0912 - C8-0262/2014 - 2011/0448(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Singapores anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2011)0915 - C8-0267/2014 - 2011/0450(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Andorras anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2011)0908 - C8-0264/2014 - 2011/0443(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Marockos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2011)0916 - C8-0268/2014 - 2011/0451(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Seychellernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2011)0909 - C8-0265/2014 - 2011/0444(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Gabons anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2011)0904 - C8-0263/2014 - 2011/0441(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2011)0911 - C8-0266/2014 - 2011/0447(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Armeniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2011)0917 - C8-0269/2014 - 2011/0452(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

- *** Rekommendation över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

- Betänkande om arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen (2014/2154(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Charles Goerens (A8-0012/2015)

- Betänkande om valprövning (2014/2165(REG)) - utskottet JURI - Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98 vad gäller landningsskyldigheten (COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy