Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 февруари 2015 г. - Страсбург

11. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на февруари I 2015 (PE 548.169/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

В съгласие с политическите групи politiques председателят предложи удължаване на пленарното заседание до 22 ч.

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.

Изказа се Matt Carthy, който поиска промяна на Правилника за едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост .

Вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

Искане на групата Verts/ALE за промяна на заглавието на декларацията на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: „Хуманитарна криза в Ирак и Сирия, вследствие на насилието, причинено от Ислямска държава“ (2015/2559(RSP)), както следва: „Хуманитарна криза в Ирак и Сирия, по-специално във връзка с „Ислямска държава“ (точка 75 от окончателния проект на дневен ред).

Изказа се Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, за да обоснове искането.

Парламентът одобрява искането.

Искане от групата PPE за прибавяне на изявление на Комисията: „Енергийни междусистемни връзки“ с внасяне на предложения за резолюция.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, за да обоснове искането, Marian-Jean Marinescu, за да го подкрепи, и Dan Nica, против искането.

Парламентът отхвърля искането

Искане от Marek Jurek и 40 членове на ЕП за вписване, с внасяне на предложения за резолюция, на изявление на Комисията: „70-тата годишнина от Конференцията в Ялта“.

Изказаха се: Marek Jurek, от името на групата ECR, който обоснова искането, и Philippe Lamberts, против искането, и Kazimierz Michał Ujazdowski, който го подкрепя.

С електронно гласуване (82 гласа „за“, 194 гласа „против“, 30 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането.

Четвъртък

Искане от групата PPE за приключване на разискванията относно изявлението на Комисията: Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет“ (2015/2564(RSP)) (точка 79 от окончателния проект на дневен ред) с внасяне на предложения за резолюция, които ще бъдат гласувани през март 2015 г.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, за да обоснове искането, и Anna Maria Corazza Bildt, за да го подкрепи.

Парламентът одобрява искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Изказа се Emmanouil Glezos, за да поиска провеждане на разискване относно положението в Гърция.

Правна информация - Политика за поверителност