Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 9. februar 2015 - Strasbourg

11. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne februar og I 2015 (PE 548.169/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Efter aftale med de politiske grupper foreslog formanden, at mødet blev forlænget til kl. 22.00.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Indlæg af Matt Carthy for at opfordre til at ændre forretningsordenen for så vidt angår tilrettelæggelsen af indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager.

Tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at ændre titlen på redegørelsen ved næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: "Den humanitære krise i Irak og Syrien, der er forårsaget af IS voldshandlinger" (2015/2559(RSP)) til følgende: "Den humanitære krise i Irak og Syrien, især i forbindelse med IS" (punkt 75 i PDOJ).

Indlæg af Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen for at begrunde anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Anmodning fra PPE-Gruppen om at opføre en redegørelse ved Kommissionen om "Energiforbindelser", herunder indgivelse af beslutningsforslag, på dagsordenen.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Marian-Jean Marinescu, der støttede den, og Dan Nica, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Anmodning fra Marek Jurek og 40 medlemmer om at opføre en redegørelse ved Kommissionen om "70-års jubilæum for Jaltakonferencen”, herunder indgivelse af beslutningsforslag, på dagsordenen.

Talere: Marek Jurek for ECR-Gruppen, der begrundede anmodningen, Philippe Lamberts, der talte imod den, og Kazimierz Michał Ujazdowski, der støttede den.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (82 for, 194 imod, 30 hverken/eller).

Torsdag

Anmodning fra PPE-Gruppen om at afslutte forhandlingen om redegørelse ved Kommissionen: "Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet" (2015/2564(RSP)) (punkt 79 i PDOJ) med indgivelse af beslutningsforslag og om at afholde afstemningen om denne i marts 2015.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Anna Maria Corazza Bildt, der støttede den.

Parlamentet godtog anmodningen.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Indlæg af Emmanouil Glezos for at anmode om en forhandling om situationen i Grækenland.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik