Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 9 lutego 2015 r. - Strasburg

11. Porządek obrad
CRE

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych pierwszej sesji lutowej w 2015 r. (PE 548.169/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

W porozumieniu z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował przedłużenie posiedzenia plenarnego do godz. 22.00.

Parlament wyraził zgodę co do tego wniosku.

Głos zabrał Matt Carthy w celu wniesienia o zmianę przepisów Regulaminu dotyczących organizacji jednominutowych wystąpień w ważnych kwestiach politycznych.

Wtorek

Bez zmian.

Środa

Wniosek grupy Verts/ALE mający na celu zmianę tytułu oświadczenia Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa „Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii spowodowany przemocą Państwa Islamskiegoˮ (2015/2559(RSP)) na tytuł w brzmieniu „Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii, w szczególności w związku z Państwem Islamskimˮ (pkt 75 PDOJ).

Głos zabrał Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, aby umotywować wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy PPE mający na celu dodanie oświadczenia Komisji w sprawie połączeń międzysystemowych wraz ze złożeniem projektów rezolucji.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, aby umotywować wniosek, Marian-Jean Marinescu w celu poparcia wniosku oraz Dan Nica przeciwko wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek

Wniosek Marka Jurka i 40 posłów mający na celu włączenie do porządku obrad, wraz ze złożeniem projektów rezolucji, oświadczenia Komisji w sprawie 70. rocznicy konferencji jałtańskiej.

Głos zabrali: Marek Jurek w imieniu grupy ECR, który umotywował wniosek, i Philippe Lamberts przeciwko wnioskowi oraz Kazimierz Michał Ujazdowski, aby poprzeć wniosek.

W GE (przy 82 głosach za, 194 głosach przeciw i 30 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Wniosek grupy PPE mający na celu zakończenie debaty w sprawie oświadczenia Komisji na temat zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP)) (pkt 79 PDOJ) złożeniem projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie w marcu 2015 r.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, aby umotywować wniosek, i Anna Maria Corazza Bildt, aby poprzeć wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Głos zabrał Emmanouil Glezos, aby wnieść o przeprowadzenie debaty nad sytuacją w Grecji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności