Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 februari 2015 - Strasbourg

11. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i februari I 2015 (PE 548.169/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Talmannen föreslog enligt överenskommelse med de politiska grupperna att sammanträdet skulle förlängas till kl. 22.00.

Parlamentet godkände detta förslag.

Talare: Matt Carthy begärde en ändring av reglerna för anföranden på en minut om frågor av politisk vikt.

Tisdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Onsdag

Begäran från Verts/ALE-gruppen om att ändr titeln på uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ”Den humanitära krisen i Irak och Syrien som orsakats av IS våldshandlingar” (2015/2559(RSP)) på följande sätt: ”Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS” (punkt 75 i det slutliga förslaget till föredragningslista).

Talare: Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen redogjorde för begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Begäran från PPE-gruppen om att lägga till ett uttalande av kommissionen: ”Energisammankopplingar” med framläggande av resolutionsförslag.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen redogjorde för begäran, Marian-Jean Marinescu uttryckte sitt stöd för den och Dan Nica motsatte sig den.

Parlamentet förkastade begäran.

Begäran från Marek Jurek och 40 andra ledmöter om att lägga till ett uttalande av kommissionen: ”Sjuttionde årsdagen för Jaltakonferensen”.

Talare: Marek Jurek för ECR-gruppen redogjorde för begäran, Philippe Lamberts motsatte sig den och Kazimierz Michał Ujazdowski uttryckte sitt stöd för den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (82 röster för, 194 röster emot, 30 nedlagda röster).

Torsdag

Begäran från PPE-gruppen om att avsluta debatten om uttalande av kommissionen: ”Bekämpning av sexuellt utnyttjande av barn på internet” (2015/2564(RSP)) (punkt 79 i det slutliga förslaget till föredragningslista) med framläggande av resolutionsförslag, om vilka omröstning skulle hållas i mars 2015.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen redogjorde för begäran och Anna Maria Corazza Bildt uttryckte sitt stöd för den.

Parlamentet godkände begäran.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Talare: Emmanouil Glezos begärde att det skulle hållas en debatt om situationen i Grekland.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy