Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2526(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0099/2015

Συζήτηση :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2015 - 9.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0033

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

13. Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (2015/2526(RSP))

Ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Olli REHN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-François Jalkh, μη εγγεγραμμένος, Sabine Verheyen, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Julia Reda, Mylène Troszczynski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Nicola Danti, Massimiliano Salini, José Blanco López, Paul Rübig, Μαρία Σπυράκη και Eva Paunova.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lambert van Nistelrooij, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, József Nagy, Michał Boni και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Krisztina Morvai, επί της παρεμβάσεως της τελευταίας (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις ισχύουσες ρυθμίσεις).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti και Miroslav Poche, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (2015/2526(RSP)) (B8-0099/2015

- Michel Reimon και Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Cornelia Ernst και Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ανανέωση της θητείας του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (2015/2526(RSP)) (B8-0121/2015

- Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel και Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ανανέωση της θητείας του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (2015/2526(RSP)) (B8-0130/2015

- David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την ανανέωση της θητείας του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (2015/2526(RSP)) (B8-0131/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου