Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2875(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000091/2014 (B8-0101/2015)

Разисквания :

PV 09/02/2015 - 14
CRE 09/02/2015 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 9 февруари 2015 г. - Страсбург

14. Етикетиране на държавата на произход на месните съставки в преработените храни (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000091/2014), зададен от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, към Комисията: Етикетиране на държавата на произход на месните съставки в преработените храни (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015);

Giovanni La Via (председател на комисията ENVI) разви въпроса.

Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса

Изказаха се: Renate Sommer, от името на групата PPE, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Franz Obermayr и Tibor Szanyi, Glenis Willmott, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Jørn Dohrmann, от името на групата ECR, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Renate Sommer и Margrete Auken, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Marc Tarabella и Renate Sommer, и Zoltán Balczó, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Angélique Delahaye, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bronis Ropė, Simona Bonafè, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Giulia Moi, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Wojciechowski, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gesine Meissner, Julia Reid, Iveta Grigule, Andrzej Grzyb, Susanne Melior, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Renate Sommer, Janusz Wojciechowski, Gesine Meissner, Anja Hazekamp, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от József Nagy, Eleonora Evi, Philippe Loiseau, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Beata Gosiewska, Marit Paulsen, Lidia Senra Rodríguez, Franz Obermayr и Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от József Nagy, James Nicholson, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Annie Schreijer-Pierik, Paolo De Castro, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Pavel Poc, Cristian-Silviu Buşoi, Biljana Borzan, Mairead McGuinness, Jytte Guteland, Tom Vandenkendelaere, Christel Schaldemose и Eric Andrieu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Deirdre Clune, Marc Tarabella, Notis Marias, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić и Giulia Moi.

Изказа се Jyrki Katainen.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Keith Taylor и Piernicola Pedicini, от от името на комисията ENVI, относно етикетиране на страната на произход на месото в преработените храни (2014/2875(RSP)) (B8-0097/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.20 от протокола от 11.2.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност