Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2875(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000091/2014 (B8-0101/2015)

Συζήτηση :

PV 09/02/2015 - 14
CRE 09/02/2015 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

14. Επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000091/2014) που κατέθεσε ο Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Επισήμανση της χώρας καταγωγής συστατικών από κρέας στα επεξεργασμένα τρόφιμα (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015);

Ο Giovanni La Via (πρόεδρος της επιτροπής ENVI) αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Franz Obermayr και Tibor Szanyi, Glenis Willmott, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Jørn Dohrmann, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Renate Sommer και Margrete Auken, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Marc Tarabella και Renate Sommer, και Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Angélique Delahaye, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bronis Ropė, Simona Bonafè, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Giulia Moi, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Wojciechowski, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Gesine Meissner, Julia Reid, Iveta Grigule, Andrzej Grzyb, Susanne Melior, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Renate Sommer, Janusz Wojciechowski, Gesine Meissner, Anja Hazekamp, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του József Nagy, Eleonora Evi, Philippe Loiseau, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Beata Gosiewska, Marit Paulsen, Lidia Senra Rodríguez, Franz Obermayr και Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του József Nagy, James Nicholson, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Annie Schreijer-Pierik, Paolo De Castro, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Pavel Poc, Cristian-Silviu Buşoi, Biljana Borzan, Mairead McGuinness, Jytte Guteland, Tom Vandenkendelaere, Christel Schaldemose και Eric Andrieu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Deirdre Clune, Marc Tarabella, Νότης Μαριάς, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić και Giulia Moi.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Keith Taylor και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με την επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα (2014/2875(RSP)) (B8-0097/2015)..

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου