Index 
Proces-verbal
PDF 250kWORD 177k
Luni, 9 februarie 2015 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 3.Componența Parlamentului
 4.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 5.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 6.Constitution d'une commission spéciale
 7.Depunere de documente
 8.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 10.Petiții
 11.Ordinea lucrărilor
 12.Grupul de experți al Comisiei pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală (dezbatere)
 13.Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (dezbatere)
 14.Indicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate (dezbatere)
 15.Componența comisiilor
 16.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 17.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 18.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.00.


2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Jørn Dohrmann a anunțat că a fost prezent la ședința din 28 ianuarie 2015, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


3. Componența Parlamentului

Alessandra Moretti și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputată în Parlament, aceasta producând efecte de la 2 februarie 2015.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (3) din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existența locului vacant cu începere de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.


4. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia ENVI a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

- Rectificare (P8_TA-PROV(2015)0004(COR01)) la poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 13 ianuarie 2015 în vederea adoptării Directivei (UE) 2015/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor (P8_TA-PROV(2015)0004) (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl.

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în următoarele douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea sa la vot.


5. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 11 februarie 2015, următorul act adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 93/5/CEE a Consiliului privind asistența ce trebuie acordată Comisiei și colaborarea dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare (00094/2014/LEX - C8-0034/2015 - 2014/0132(COD)).


6. Constitution d'une commission spéciale

Președintele a anunțat că votul privind proiectul de decizie a Conferinței președinților referitoare la constituirea unei comisii speciale pentru examinarea deciziilor fiscale (tax rulings) ale statelor membre va avea loc joi.

Termen de depunere a amendamentelor la proiectul de decizie a Conferinței președinților: miercuri, 19.00.


7. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului de instituire a Comitetului pentru protecție socială și de abrogare a Deciziei 2004/689/CE (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS))

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

FEMM, BUDG, ECON

- Propunere de decizie a Consiliului de instituire a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă și de abrogare a Deciziei 2000/98/CE (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS))

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG

- Propunere de decizia Consiliului privind acceptarea, în numele Uniunii Europene, a acordului modificat de instituire a Comisiei generale pentru pescuit în Marea Mediterană (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE))

retrimis

fond :

PECH

- Propunere de decizie privind adoptarea, în numele Uniunii Europene, a Amendamentului de la Doha la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acesta (10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AFET, ITRE

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting) (COM(2015)0037 - C8-0030/2015 - 2015/2031(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities) (COM(2015)0040 - C8-0031/2015 - 2015/2032(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

2) de comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)) - TRAN - Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Republicii Albania la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2011)0912 - C8-0262/2014 - 2011/0448(NLE)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Republicii Singapore la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2011)0915 - C8-0267/2014 - 2011/0450(NLE)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Andorrei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2011)0908 - C8-0264/2014 - 2011/0443(NLE)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Regatului Maroc la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2011)0916 - C8-0268/2014 - 2011/0451(NLE)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Republicii Seychelles la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2011)0909 - C8-0265/2014 - 2011/0444(NLE)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Gabonului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2011)0904 - C8-0263/2014 - 2011/0441(NLE)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Federației Ruse la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2011)0911 - C8-0266/2014 - 2011/0447(NLE)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Armeniei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2011)0917 - C8-0269/2014 - 2011/0452(NLE)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal și a protocolului de punere în aplicare a acordului respectiv (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)) - PECH - Raportoare: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

- Raport referitor la lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE (2014/2154(INI)) - DEVE - Raportor: Charles Goerens (A8-0012/2015)

- Raport referitor la verificarea prerogativelor (2014/2165(REG)) - JURI - Raportor: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 în ceea ce privește obligația de debarcare (COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)) - PECH - Raportor: Alain Cadec (A8-0060/2014)


8. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000091/2014) adresată de Giovanni La Via, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Indicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015);

- (O-000001/2015) adresată de Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada și Angel Dzhambazki, în numele Comisiei JURI, Comisiei: Grupul de experți al Comisiei pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală (2014/2972(RSP)) (B8-0102/2015);

- (O-000002/2015) adresată de Marita Ulvskog, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Promovarea participării financiare a angajaților (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015);

- (O-000003/2015) adresată de Iratxe García Pérez, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: Toleranță zero pentru mutilarea genitală a femeilor (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015).


9. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii;

- Acord de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Insulele Feroe de asociere a Insulelor Feroe la Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020;

- Protocol la Acordul-cadru de parteneriat și de cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană.


10. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

5 februarie 2015

Leslie Le Monnier de Gouville (nr. 2580/2014); (nume confidențial) (nr. 2581/2014); (nume confidențial) (nr. 2582/2014); (nume confidențial) (nr. 2583/2014); (nume confidențial) (nr. 2584/2014); Silvio Pancheri (nr. 2585/2014); (nume confidențial) (nr. 2586/2014); (nume confidențial) (nr. 2587/2014); (nume confidențial) (nr. 2588/2014); (nume confidențial) (nr. 2589/2014); (nume confidențial) (nr. 2590/2014); (nume confidențial) (nr. 2591/2014); (nume confidențial) (nr. 2592/2014); (nume confidențial) (nr. 2593/2014); (nume confidențial) (nr. 2594/2014); (nume confidențial) (nr. 2595/2014); (nume confidențial) (nr. 2596/2014); (nume confidențial) (nr. 2597/2014); (nume confidențial) (nr. 2598/2014); (nume confidențial) (nr. 2599/2014); Werner Kulka (nr. 2600/2014); (nume confidențial) (nr. 2601/2014); (nume confidențial) (nr. 2602/2014); (nume confidențial) (nr. 2603/2014); (nume confidențial) (nr. 2604/2014); (nume confidențial) (nr. 2605/2014); (nume confidențial) (nr. 2606/2014); (nume confidențial) (nr. 2607/2014); Nicanor Pohoata (nr. 2608/2014); (nume confidențial) (nr. 2609/2014); (nume confidențial) (nr. 2610/2014); (nume confidențial) (nr. 2611/2014); Cristian Moldoveanu (nr. 2612/2014); Francesco Orbitello (nr. 2613/2014); (nume confidențial) (nr. 2614/2014); (nume confidențial) (nr. 2615/2014); (nume confidențial) (nr. 2616/2014); (nume confidențial) (nr. 2617/2014); (nume confidențial) (nr. 2618/2014); (nume confidențial) (nr. 2619/2014); (nume confidențial) (nr. 2620/2014); (nume confidențial) (nr. 2621/2014); (nume confidențial) (nr. 2622/2014); (nume confidențial) (nr. 2623/2014); (nume confidențial) (nr. 2624/2014); (nume confidențial) (nr. 2625/2014); (nume confidențial) (nr. 2626/2014); (nume confidențial) (nr. 2627/2014); (nume confidențial) (nr. 2628/2014); (nume confidențial) (nr. 2629/2014); Javier Villar Céspedes (nr. 2630/2014); (nume confidențial) (nr. 2631/2014); Hanna Ehlers (nr. 2632/2014); (nume confidențial) (nr. 2633/2014); (nume confidențial) (nr. 2634/2014); (nume confidențial) (nr. 2635/2014); (nume confidențial) (nr. 2636/2014); (nume confidențial) (nr. 2637/2014); Ernest Subrai (nr. 2638/2014); (nume confidențial) (nr. 2639/2014); (nume confidențial) (nr. 2640/2014); Ismael Antonio López Pérez (nr. 2641/2014); (nume confidențial) (nr. 2642/2014); (nume confidențial) (nr. 2643/2014); (nume confidențial) (nr. 2644/2014); (nume confidențial) (nr. 2645/2014); (nume confidențial) (nr. 2646/2014); (nume confidențial) (nr. 2647/2014); (nume confidențial) (nr. 2648/2014); (nume confidențial) (nr. 2649/2014); (nume confidențial) (nr. 2650/2014); Adrijana Kos (nr. 2651/2014); (nume confidențial) (nr. 2652/2014); (nume confidențial) (nr. 2653/2014); Francisco Verdún Pérez (nr. 2654/2014); Christian Ries (nr. 2655/2014); (nume confidențial) (nr. 2656/2014); (nume confidențial) (nr. 2657/2014); (nume confidențial) (nr. 2658/2014); (nume confidențial) (nr. 2659/2014); (nume confidențial) (nr. 2660/2014); Nicodim Eugen Lupea (nr. 2661/2014); (nume confidențial) (nr. 2662/2014); (nume confidențial) (nr. 2663/2014); (nume confidențial) (nr. 2664/2014); (nume confidențial) (nr. 2665/2014); (nume confidențial) (nr. 2666/2014); (nume confidențial) (nr. 2667/2014); (nume confidențial) (nr. 2668/2014); (nume confidențial) (nr. 2669/2014); (nume confidențial) (nr. 2670/2014); (nume confidențial) (nr. 2671/2014); (nume confidențial) (nr. 2672/2014); (nume confidențial) (nr. 2673/2014); (nume confidențial) (nr. 2674/2014); (nume confidențial) (nr. 2675/2014); (nume confidențial) (nr. 2676/2014); (nume confidențial) (nr. 2677/2014); (nume confidențial) (nr. 2678/2014); (nume confidențial) (nr. 2679/2014); (nume confidențial) (nr. 2680/2014); (nume confidențial) (nr. 2681/2014); (nume confidențial) (nr. 2682/2014); (nume confidențial) (nr. 2683/2014); (nume confidențial) (nr. 2684/2014); (nume confidențial) (nr. 2685/2014); (nume confidențial) (nr. 2686/2014); (nume confidențial) (nr. 2687/2014); (nume confidențial) (nr. 2688/2014); (nume confidențial) (nr. 2689/2014); (nume confidențial) (nr. 2690/2014).

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (13) din Regulamentul de procedură, la 5 februarie 2015, a trimis spre examinare comisiei competente o petiție primită de Parlamentul European, care a fost trimisă de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


11. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din februarie I 2015 (PE 548.169/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni

De comun acord cu grupurile politice, Președintele a propus prelungirea ședinței plenare până la ora 22.00.

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la această propunere.

A intervenit Matt Carthy pentru a solicita o modificare a regulamentului cu privire la organizarea intervențiilor de un minut referitoare la chestiuni politice importante.

Marți

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

Cererea Grupului Verts/ALE care a vizat modificarea titlului Declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: „Criza umanitară din Irak și Siria provocată de violențele Statului Islamic” (2015/2559(RSP)) după cum urmează: „Criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul SI” (punctul 75 din proiectul de ordine de zi).

A intervenit Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a prezenta motivele cererii.

Parlamentul a aprobat cererea.

Cererea Grupului PPE privind adăugarea unei declarații a Comisiei: „Interconexiuni energetice”, cu depunere de propuneri de rezoluție.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, pentru a prezenta motivele cererii, Marian-Jean Marinescu, pentru a o susține și Dan Nica, pentru a se exprima împotriva cererii.

Parlamentul a respins cererea.

Cererea lui Marek Jurek și a 40 de deputați care a vizat înscrierea, cu depunere de propuneri de rezoluție, a declarației Comisiei: „A 70-a aniversare a Conferinței de la Yalta”.

Au intervenit: Marek Jurek, în numele Grupului ECR, pentru a prezenta motivele cererii și Philippe Lamberts, pentru a se exprima împotriva cererii și Kazimierz Michał Ujazdowski, pentru a susține cererea.

Cu VE (82 pentru, 194 împotrivă, 30 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Joi

Cererea Grupului PPE care a vizat încheierea dezbaterii privind declarația Comisiei: Combaterea abuzului sexual al copiilor pe internet (2015/2564(RSP)) (punctul 79 din proiectul de ordine de zi) prin depunerea de propuneri de rezoluție, care ar urma să fie votate în 2015.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, pentru a prezenta motivele cererii și Anna Maria Corazza Bildt, pentru a susține cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit Emmanouil Glezos, pentru a solicita organizarea unei dezbateri referitoare la situația din Grecia.


12. Grupul de experți al Comisiei pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000001/2015) adresată de Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada și Angel Dzhambazki, în numele Comisiei JURI, Comisiei: Grupul de experți al Comisiei pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală (2014/2972(RSP)) (B8-0102/2015)

Pavel Svoboda a dezvoltat întrebarea.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Dietmar Köster, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Sabine Verheyen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Javier Couso Permuy, Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Giorgos Grammatikakis, Pablo Echenique, Rosa Estaràs Ferragut, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Alessia Maria Mosca, Evelyn Regner și José Blanco López.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Angelika Niebler, Ivan Jakovčić, Notis Marias și Maria Grapini.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (2015/2526(RSP))

Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Pilar del Castillo Vera, în numele Grupului PPE, Petra Kammerevert, în numele Grupului S&D, și Vicky Ford, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Olli REHN
Vicepreședinte

Au intervenit: Kaja Kallas, în numele Grupului ALDE, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Jean-François Jalkh, neafiliat, Sabine Verheyen, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Julia Reda, Mylène Troszczynski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Krisztina Morvai, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Nicola Danti, Massimiliano Salini, José Blanco López, Paul Rübig, Maria Spyraki și Eva Paunova.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lambert van Nistelrooij, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, József Nagy, Michał Boni și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Andrus Ansip și Krisztina Morvai, cu privire la intervenția acestuia (Președintele a reamintit regulile în vigoare).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni și Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE, Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti și Miroslav Poche, în numele Grupului S&D, și Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake și Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE, referitoare la reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (2015/2526(RSP)) (B8-0099/2015);

- Michel Reimon și Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, și Cornelia Ernst și Curzio Maltese, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernarea internetului (2015/2526(RSP)) (B8-0121/2015);

- Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel și Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, referitoare la reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (2015/2526(RSP) (B8-0130/2015);

- David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (2015/2526(RSP)) (B8-0131/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.19 al PV din 11.2.2015.


14. Indicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000091/2014) adresată de Giovanni La Via, în numele Comisiei ENVI, adresată Comisiei: Indicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015);

Giovanni La Via (președintele Comisiei ENVI) a dezvoltat întrebarea.

Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Renate Sommer, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Franz Obermayr și Tibor Szanyi, Glenis Willmott, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Jørn Dohrmann, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Renate Sommer și Margrete Auken, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marc Tarabella și Renate Sommer, și Zoltán Balczó, neafiliat.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Angélique Delahaye, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bronis Ropė, Simona Bonafè, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Giulia Moi, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Wojciechowski, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gesine Meissner, Julia Reid, Iveta Grigule, Andrzej Grzyb, Susanne Melior, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Renate Sommer, Janusz Wojciechowski, Gesine Meissner, Anja Hazekamp, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către József Nagy, Eleonora Evi, Philippe Loiseau, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Beata Gosiewska, Marit Paulsen, Lidia Senra Rodríguez, Franz Obermayr și Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către József Nagy, James Nicholson, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Annie Schreijer-Pierik, Paolo De Castro, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Pavel Poc, Cristian-Silviu Buşoi, Biljana Borzan, Mairead McGuinness, Jytte Guteland, Tom Vandenkendelaere, Christel Schaldemose și Eric Andrieu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Deirdre Clune, Marc Tarabella, Notis Marias, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić și Giulia Moi.

A intervenit Jyrki Katainen.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Keith Taylor și Piernicola Pedicini, în numele Comisiei ENVI, referitoare la indicarea pe etichetă a țării de origine a cărnii din alimentele prelucrate (2014/2875(RSP)) (B8-0097/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.20 al PV din 11.2.2015.


15. Componența comisiilor

La solicitarea grupului S&D, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

PETI: Miriam Dalli


16. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Eleonora Evi, Gerolf Annemans, József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, James Carver, Janusz Korwin-Mikke, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Zbigniew Kuźmiuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Elissavet Vozemberg, Iliana Iotova, Ildikó Gáll-Pelcz, Claudia Tapardel, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Krzysztof Hetman și Miroslav Mikolášik.


17. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 548.169/OJMA).


18. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.20.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Belet, Bendtsen, Benifei, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Aviz juridic - Politica de confidențialitate