Kazalo 
Zapisnik
PDF 243kWORD 166k
Ponedeljek, 9. februar 2015 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Sestava Parlamenta
 4.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 5.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 6.Ustanovitev posebnega odbora
 7.Predložitev dokumentov
 8.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 9.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 10.Peticije
 11.Razpored dela
 12.Skupina strokovnjakov Komisije za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine (razprava)
 13.Podaljšanje mandata foruma o upravljanju interneta (razprava)
 14.Označevanje države izvora mesnih sestavin v predelanih živilih (razprava)
 15.Sestava odborov
 16.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 17.Dnevni red naslednje seje
 18.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Jørn Dohrmann je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč na seji dne 28. januarja 2015.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


3. Sestava Parlamenta

Alessandra Moretti je pisno sporočila svoj odstop s funkcije poslanke Evropskega parlamenta z veljavo od 2. februarja 2015.

V skladu s členom 4(1) in (3) Poslovnika Parlament ugotovi sprostitev sedeža, ki začne veljati na ta dan, in s tem seznani pristojni nacionalni organ.


4. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Odbor ENVI je posredoval popravek besedila, ki ga je Evropski parlament sprejel.

- Popravek (P8_TA-PROV(2015)0004(COR01)) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v drugi obravnavi dne 13. januarja 2015 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/18/ES glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju (P8_TA-PROV(2015)0004) (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

Popravek je na voljo na spletišču Europarl.

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v štiriindvajsetih urah o njem ne zahteva glasovanja.


5. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 11. februarja 2015, podpisal naslednji akt, ki je bil sprejet v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 93/5/EGS o pomoči Komisiji in sodelovanju držav članic pri znanstvenem proučevanju vprašanj v zvezi z živili (00094/2014/LEX - C8-0034/2015 - 2014/0132(COD)).


6. Ustanovitev posebnega odbora

Predsednik je napovedal, da bo glasovanje o osnutku sklepa konference predsednikov o ustanovitvi posebnega odbora za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom v četrtek.

Rok za vložitev predlogov sprememb k osnutku sklepa konference predsednikov: sreda ob 19.00.


7. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o ustanovitvi Odbora za socialno zaščito in razveljavitvi Sklepa 2004/689/ES (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

FEMM, BUDG, ECON

- Predlog sklepa Sveta o ustanovitvi Odbora za zaposlovanje in razveljavitvi Sklepa 2000/98/ES (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sprejetju spremenjenega Sporazuma o ustanovitvi Generalne Komisije za ribištvo v Sredozemlju v imenu Evropske unije (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, spremembe iz Dohe Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in skupnem izpolnjevanju obveznosti v okviru te spremembe (10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AFET, ITRE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting) (COM(2015)0037 - C8-0030/2015 - 2015/2031(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities) (COM(2015)0040 - C8-0031/2015 - 2015/2032(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Evropske unije in njenih držav članic (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE))

posredovano

pristojni :

TRAN

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu (COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Albanije k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (COM(2011)0912 - C8-0262/2014 - 2011/0448(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Singapurja k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (COM(2011)0915 - C8-0267/2014 - 2011/0450(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Andore k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (COM(2011)0908 - C8-0264/2014 - 2011/0443(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Maroka k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (COM(2011)0916 - C8-0268/2014 - 2011/0451(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Sejšelov k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (COM(2011)0909 - C8-0265/2014 - 2011/0444(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Gabona k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (COM(2011)0904 - C8-0263/2014 - 2011/0441(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Ruske federacije k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (COM(2011)0911 - C8-0266/2014 - 2011/0447(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Armenije k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (COM(2011)0917 - C8-0269/2014 - 2011/0452(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu ter njegovega protokola o izvajanju, v imenu Evropske unije (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalka: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

- Poročilo o delu skupne parlamentarne skupščine AKP-EU (2014/2154(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Charles Goerens (A8-0012/2015)

- Poročilo o preverjanju veljavnosti mandatov poslancev (2014/2165(REG)) - Odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1434/98 glede obveznosti iztovarjanja (COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: Alain Cadec (A8-0060/2014)


8. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000091/2014), ki ga je postavil Giovanni La Via v imenu odbora ENVI Komisiji: Označevanje države izvora mesnih sestavin v predelanih živilih (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015);

- (O-000001/2015), ki so ga postavili Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada in Angel Dzhambazki v imenu odbora JURI Komisiji: Skupina strokovnjakov Komisije za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine (2014/2972(RSP)) (B8-0102/2015);

- (O-000002/2015), ki ga je postavila Marita Ulvskog v imenu odbora EMPL Komisiji: Spodbujanje finančne udeležbe zaposlenih (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015);

- (O-000003/2015), ki ga je postavila Iratxe García Pérez v imenu odbora FEMM Komisiji: Ničelna toleranca do pohabljanja ženskih spolovil (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015).


9. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Protokol k sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije;

- Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Ferskimi otoki, ki Ferske otoke pridružuje k okvirnemu programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020;

- Protokol k okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, na eni strani, ter Republiko Filipini, na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji.


10. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

5. februarja 2015

Leslie Le Monnier de Gouville (št. 2580/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2581/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2582/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2583/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2584/2014); Silvio Pancheri (št. 2585/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2586/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2587/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2588/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2589/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2590/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2591/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2592/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2593/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2594/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2595/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2596/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2597/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2598/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2599/2014); Werner Kulka (št. 2600/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2601/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2602/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2603/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2604/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2605/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2606/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2607/2014); Nicanor Pohoata (št. 2608/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2609/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2610/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2611/2014); Cristian Moldoveanu (št. 2612/2014); Francesco Orbitello (št. 2613/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2614/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2615/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2616/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2617/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2618/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2619/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2620/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2621/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2622/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2623/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2624/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2625/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2626/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2627/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2628/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2629/2014); Javier Villar Céspedes (št. 2630/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2631/2014); Hanna Ehlers (št. 2632/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2633/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2634/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2635/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2636/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2637/2014); Ernest Subrai (št. 2638/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2639/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2640/2014); Ismael Antonio López Pérez (št. 2641/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2642/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2643/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2644/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2645/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2646/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2647/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2648/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2649/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2650/2014); Adrijana Kos (št. 2651/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2652/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2653/2014); Francisco Verdún Pérez (št. 2654/2014); Christian Ries (št. 2655/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2656/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2657/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2658/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2659/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2660/2014); Nicodim Eugen Lupea (št. 2661/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2662/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2663/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2664/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2665/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2666/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2667/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2668/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2669/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2670/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2671/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2672/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2673/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2674/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2675/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2676/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2677/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2678/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2679/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2680/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2681/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2682/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2683/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2684/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2685/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2686/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2687/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2688/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2689/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2690/2014).

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 215(13) Poslovnika 5. februarja 2015 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


11. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo delno zasedanje februarja 2015 (PE 548.169/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

S privolitvijo vseh političnih skupin je predsednik predlagal podaljšanje plenarne seje do 22.00.

Parlament je podprl ta predlog.

Govoril je Matt Carthy ter zahteval spremembo Poslovnika v zvezi z organizacijo enominutnih govorov o pomembnih političnih vprašanjih.

Torek

Ni sprememb.

Sreda

Zahteva skupine Verts/ALE za spremembo naslova izjave podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: "Humanitarna kriza v Iraku in Siriji zaradi nasilja Islamske države" (2015/2559(RSP)) kot sledi: "Humanitarna kriza v Iraku in Siriji, zlasti v zvezi z Islamsko državo" (točka 75 končnega osnutka dnevnega reda).

Govoril je Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je zahtevo odobril.

Zahteva skupine PPE, da se na dnevni red doda izjava Komisije: "Energetske povezave", z vložitvijo predlogov resolucije.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, ki je obrazložila zahtevo, Marian-Jean Marinescu, ki jo je podprl, in Dan Nica proti zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Zahteva, ki so jo vložili Marek Jurek in 40 poslancev, da se na dnevni red, z vložitvijo predlogov resolucije, doda izjava Komisije: "70. obletnica konference na Jalti".

Govorili so Marek Jurek v imenu skupine ECR, ki je obrazložil zahtevo, Philippe Lamberts proti zahtevi in Kazimierz Michał Ujazdowski, ki jo je podprl.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (82 glasov za, 194 glasov proti, 30 vzdržanih glasov).

Četrtek

Zahteva skupine PPE, da se zaključi razprava o izjavi Komisije: "Boj proti spolni zlorabi otrok na internetu" (2015/2564(RSP)) (točka 79 končnega osnutka dnevnega reda), z vložitvijo predlogov resolucije, o katerih bi se glasovalo v marcu 2015.

Govorili sta Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, ki je obrazložila zahtevo, in Anna Maria Corazza Bildt, ki jo je podprla.

Parlament je zahtevo odobril.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Govoril je Emmanouil Glezos, ki je zahteval razpravo o razmerah v Grčiji.


12. Skupina strokovnjakov Komisije za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000001/2015), ki so ga postavili Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada in Angel Dzhambazki v imenu odbora JURI Komisiji: Skupina strokovnjakov Komisije za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine (2014/2972(RSP)) (B8-0102/2015)

Pavel Svoboda je predstavil vprašanje.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Dietmar Köster v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Julia Reda v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Sabine Verheyen, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Javier Couso Permuy, Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Giorgos Grammatikakis, Pablo Echenique, Rosa Estaràs Ferragut, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Alessia Maria Mosca, Evelyn Regner in José Blanco López.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Angelika Niebler, Ivan Jakovčić, Notis Marias in Maria Grapini.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Razprava se je zaključila.


13. Podaljšanje mandata foruma o upravljanju interneta (razprava)

Izjava Komisije: Podaljšanje mandata foruma o upravljanju interneta (2015/2526(RSP))

Andrus Ansip (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorile so Pilar del Castillo Vera v imenu skupine PPE, Petra Kammerevert v imenu skupine S&D, in Vicky Ford v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: Olli REHN
podpredsednik

Govorili so Kaja Kallas v imenu skupine ALDE, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE, John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD, Jean-François Jalkh samostojni poslanec, Sabine Verheyen, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Julia Reda, Mylène Troszczynski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krisztina Morvai, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Nicola Danti, Massimiliano Salini, José Blanco López, Paul Rübig, Maria Spyraki in Eva Paunova.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lambert van Nistelrooij, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, József Nagy, Michał Boni in Krisztina Morvai.

Govorila sta Andrus Ansip in Krisztina Morvai o govoru slednje (predsednik je spomnil na veljavna pravila).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v imenu skupine PPE, Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti in Miroslav Poche v imenu skupine S&D ter Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake in Filiz Hyusmenova v imenu skupine ALDE o podaljšanju mandata foruma o upravljanju interneta (2015/2526(RSP)) (B8-0099/2015);

- Michel Reimon in Julia Reda v imenu skupine Verts/ALE ter Cornelia Ernst in Curzio Maltese v imenu skupine GUE/NGL o podaljšanju mandata foruma o upravljanju interneta (2015/2526(RSP)) (B8-0121/2015);

- Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel in Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR o podaljšanju mandata foruma o upravljanju interneta (2015/2526(RSP)) (B8-0130/2015);

- David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o podaljšanju mandata foruma o upravljanju interneta (2015/2526(RSP)) (B8-0131/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.19 zapisnika z dne 11.2.2015.


14. Označevanje države izvora mesnih sestavin v predelanih živilih (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000091/2014), ki ga je postavil Giovanni La Via v imenu odbora ENVI Komisiji: Označevanje države izvora mesnih sestavin v predelanih živilih (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015);

Giovanni La Via (predsednik odbora ENVI) je predstavil vprašanje.

Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje

Govorili so Renate Sommer v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Franz Obermayr in Tibor Szanyi, Glenis Willmott v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Jørn Dohrmann v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Renate Sommer in Margrete Auken, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Keith Taylor v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Marc Tarabella in Renate Sommer, ter Zoltán Balczó samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Angélique Delahaye, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bronis Ropė, Simona Bonafè, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Giulia Moi, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Janusz Wojciechowski, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Gesine Meissner, Julia Reid, Iveta Grigule, Andrzej Grzyb, Susanne Melior, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Renate Sommer, Janusz Wojciechowski, Gesine Meissner, Anja Hazekamp, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil József Nagy, Eleonora Evi, Philippe Loiseau, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Beata Gosiewska, Marit Paulsen, Lidia Senra Rodríguez, Franz Obermayr in Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil József Nagy, James Nicholson, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Annie Schreijer-Pierik, Paolo De Castro, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Pavel Poc, Cristian-Silviu Buşoi, Biljana Borzan, Mairead McGuinness, Jytte Guteland, Tom Vandenkendelaere, Christel Schaldemose in Eric Andrieu.

Po postopku "catch the eye" so govorili Deirdre Clune, Marc Tarabella, Notis Marias, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić in Giulia Moi.

Govoril je Jyrki Katainen.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Keith Taylor in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI o označevanju države izvora mesa v predelanih živilih (2014/2875(RSP)) (B8-0097/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.20 zapisnika z dne 11.2.2015.


15. Sestava odborov

Na zahtevo skupine S&D je Parlament potrdil naslednje imenovanje:

odbor PETI: Miriam Dalli


16. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Eleonora Evi, Gerolf Annemans, József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, James Carver, Janusz Korwin-Mikke, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Zbigniew Kuźmiuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Elissavet Vozemberg, Iliana Iotova, Ildikó Gáll-Pelcz, Claudia Tapardel, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Krzysztof Hetman in Miroslav Mikolášik.


17. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 548.169/OJMA).


18. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.20.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Belet, Bendtsen, Benifei, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov