Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Μπουρούντι: η υπόθεση του Bob Rugurika (2015/2561(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Μπουρούντι, ιδίως την υπόθεση του Bob Rugurika (B8-0144/2015

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Μπουρούντι, και ιδιαίτερα την υπόθεση του Bob Rugurika (B8-0146/2015

- Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Μπουρούντι: η υπόθεση του Bob Rugurika (B8-0148/2015

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το Μπουρούντι, την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση του δημοσιοαγράφου και υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Bob Rugurika (B8-0152/2015

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Martina Michels, Younous Omarjee, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Μπουρούντι: η υπόθεση του Bob Rugurika (B8-0154/2015

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Kati Piri, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Νίκος Ανδρουλάκης, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miriam Dalli, Tonino Picula, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică και Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Μπουρούντι: η υπόθεση του Bob Rugurika (B8-0160/2015

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, David McAllister, Claude Rolin, József Nagy και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Μπουρούντι, ιδίως την υπόθεση του Bob Rugurika (B8-0163/2015).

II.   Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi (2015/2550(RSP))

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Helga Trüpel, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Jean Lambert, José Bové, Bodil Valero, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Karima Delli, Ernest Maragall, Tamás Meszerics και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi (B8-0143/2015

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Beatrix von Storch και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi (B8-0145/2015

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová και Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi (B8-0147/2015

- Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi (B8-0149/2015

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marisa Matias, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Martina Michels, Sabine Lösing, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Patrick Le Hyaric και Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi (B8-0151/2015

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Νίκος Ανδρουλάκης, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Miroslav Poche, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică και Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την υπόθεση του Σαουδάραβα Raïf Badawi (B8-0158/2015

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Franck Proust, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi (B8-0162/2015).

III.   Ομαδικοί τάφοι αγνοουμένων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου (2015/2551(RSP))

- Ska Keller, Ernest Urtasun και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τους ομαδικούς τάφους αγνοουμένων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου (B8-0150/2015

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić και Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τους ομαδικούς τάφους αγνοουμένων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου (B8-0153/2015

- Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τους ομαδικούς τάφους αγνοουμένων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου (B8-0155/2015

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τους ομαδικούς τάφους αγνοουμένων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου (B8-0156/2015

- Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Martina Michels, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Gabriele Zimmer, Σοφία Σακοράφα, Εμμανουήλ Γλέζος, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρυσόγονος, Kateřina Konečná και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τους ομαδικούς τάφους αγνοουμένων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου (B8-0157/2015

- Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Νίκος Ανδρουλάκης, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Μαυρίδης, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică και Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τους ομαδικούς τάφους αγνοουμένων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου (B8-0159/2015

- Cristian Dan Preda, Ελένη Θεοχάρους, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τους ομαδικούς τάφους αγνοουμένων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου (B8-0161/2015).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου