Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. február 10., Kedd - Strasbourg

4. Európai Ifjúsági Kezdeményezés (az ESZA-rendelet módosítása) (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: Európai Ifjúsági Kezdeményezés (az ESZA-rendelet módosítása) (2015/2554(RSP))

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jane Collins, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Steeve Briois, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Victor Negrescu, Elisabeth Morin-Chartier, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Dubravka Šuica és Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Karima Delli, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, ésMara Bizzotto.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Brando Benifei aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Mara Bizzotto, aki válaszol arra, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Richard Sulík, Enrique Calvet Chambon, Ernest Urtasun, Dominique Bilde, Tom Vandenkendelaere, Brando Benifei, Notis Marias, Jean Arthuis, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Siegfried Mureşan, Vilija Blinkevičiūtė, Cláudia Monteiro de Aguiar, Krystyna Łybacka, Stanislav Polčák, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Glenis Willmott, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Arena, Georgi Pirinski, Elena Gentile, Richard Howitt és Lynn Boylan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Dubravka Šuica, Liisa Jaakonsaari, Angel Dzhambazki, António Marinho e Pinto, Lidia Senra Rodríguez, Bill Etheridge, Milan Zver, Szanyi Tibor, José Inácio Faria, Tania González Peñas és Andrey Novakov.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.

Felszólal: Seán Kelly acatch the eye” eljárásról (Az elnök részletezi az alkalmazott kritériumokat).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat