Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2015 m. vasario 10 d. - Strasbūras

4. Europos jaunimo iniciatyva (ESF reglamento dalinis keitimas) (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Europos jaunimo iniciatyva (ESF reglamento dalinis keitimas) (2015/2554(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Lara Comi PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Jane Collins EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), nepriklausomas Parlamento narys Steeve Briois (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Victor Negrescu), Elisabeth Morin-Chartier (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Dubravka Šuica ir Bronis Ropė), Maria João Rodrigues, Helga Stevens, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Karima Delli (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský) ir Mara Bizzotto.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Brando Benifei (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Mara Bizzotto, pastarasis į jį atsakė), Verónica Lope Fontagné, Javi López, Richard Sulík, Enrique Calvet Chambon, Ernest Urtasun, Dominique Bilde, Tom Vandenkendelaere, Brando Benifei, Notis Marias, Jean Arthuis, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Siegfried Mureşan, Vilija Blinkevičiūtė, Cláudia Monteiro de Aguiar, Krystyna Łybacka, Stanislav Polčák, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Glenis Willmott, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Arena, Georgi Pirinski, Elena Gentile, Richard Howitt ir Lynn Boylan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica, Liisa Jaakonsaari, Angel Dzhambazki, António Marinho e Pinto, Lidia Senra Rodríguez, Bill Etheridge, Milan Zver, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Tania González Peñas ir Andrey Novakov.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.

Kalbėjo Seán Kelly dėl procedūros „prašau žodžio“ (Pirmininkas patikslino taikomus kriterijus).

Teisinė informacija - Privatumo politika