Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 10 februari 2015 - Straatsburg

4. Europees Jongereninitiatief (wijziging ESF-verordening) (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Europees Jongereninitiatief (wijziging ESF-verordening) (2015/2554(RSP))

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Lara Comi, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Jane Collins, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Steeve Briois, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Victor Negrescu, Elisabeth Morin-Chartier, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Dubravka Šuica en Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Karima Delli, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, en Mara Bizzotto.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Brando Benifei om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Mara Bizzotto, die hierop ingaat, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Richard Sulík, Enrique Calvet Chambon, Ernest Urtasun, Dominique Bilde, Tom Vandenkendelaere, Brando Benifei, Notis Marias, Jean Arthuis, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Siegfried Mureşan, Vilija Blinkevičiūtė, Cláudia Monteiro de Aguiar, Krystyna Łybacka, Stanislav Polčák, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Glenis Willmott, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Arena, Georgi Pirinski, Elena Gentile, Richard Howitt en Lynn Boylan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica, Liisa Jaakonsaari, Angel Dzhambazki, António Marinho e Pinto, Lidia Senra Rodríguez, Bill Etheridge, Milan Zver, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Tania González Peñas en Andrey Novakov.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly over de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter geeft een nadere toelichting op de criteria die van toepassing zijn).

Juridische mededeling - Privacybeleid