Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 10 lutego 2015 r. - Strasburg

4. Europejska Inicjatywa na rzecz Młodzieży (zmiana rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego) (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Europejska Inicjatywa na rzecz Młodzieży (zmiana rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego) (2015/2554(RSP))

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Lara Comi w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Jane Collins w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Steeve Briois niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Victora Negrescu, Elisabeth Morin-Chartier, która odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dubravkę Šuicę i Bronisa Ropė, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Karima Delli, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskiego, i Mara Bizzotto.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Brando Benifei, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Marze Bizzotto, która udzieliła mu odpowiedzi, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Richard Sulík, Enrique Calvet Chambon, Ernest Urtasun, Dominique Bilde, Tom Vandenkendelaere, Brando Benifei, Notis Marias, Jean Arthuis, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Siegfried Mureşan, Vilija Blinkevičiūtė, Cláudia Monteiro de Aguiar, Krystyna Łybacka, Stanislav Polčák, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Glenis Willmott, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Arena, Georgi Pirinski, Elena Gentile, Richard Howitt i Lynn Boylan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Liisa Jaakonsaari, Angel Dzhambazki, António Marinho e Pinto, Lidia Senra Rodríguez, Bill Etheridge, Milan Zver, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Tania González Peñas i Andrey Novakov.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

Głos zabrał Seán Kelly w sprawie procedury pytań z sali (Przewodniczący udzielił wyjaśnień dotyczących stosowanych kryteriów).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności