Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2987(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000002/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000002/2015 (B8-0103/2015)

Συζήτηση :

PV 10/02/2015 - 5
CRE 10/02/2015 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

5. Προώθηση της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000002/2015) που κατέθεσε η Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Προώθηση της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015)

Η Marita Ulvskog αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulla Tørnæs, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Sven Schulze, Brando Benifei, Ruža Tomašić, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Marian Harkin, Joëlle Mélin, Ádám Kósa, Beatrix von Storch, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bronis Ropė, Izaskun Bilbao Barandica, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Remo Sernagiotto, Theodor Dumitru Stolojan, Adam Szejnfeld και Francesc Gambús.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Neena Gill, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Adam Szejnfeld, Igor Šoltes και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου