Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0218(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0001/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0001/2015

Συζήτηση :

PV 10/02/2015 - 7
CRE 10/02/2015 - 7

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2015 - 9.15
CRE 11/02/2015 - 9.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0029

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

7. Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

Η Inés Ayala Sender παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Georges Bach, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, μη εγγεγραμμένη, Wim van de Camp, Lucy Anderson, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bronis Ropė, Kosma Złotowski, Dominique Riquet, Jill Seymour, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Matt Carthy, Georg Mayer, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Bruno Gollnisch, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska και Dubravka Šuica.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Claudia Tapardel, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Inés Ayala Sender.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου