Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

9. Έλλειψη χρηματοδότησης για την UNRWA (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Έλλειψη χρηματοδότησης για την UNRWA (2015/2563(RSP))

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Margrete Auken, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fernando Maura Barandiarán, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Davor Ivo Stier, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Νεοκλής Συλικιώτης, Arne Lietz, Javier Nart, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial και Marita Ulvskog.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz και Ignazio Corrao.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου