Показалец 
Протокол
PDF 281kWORD 183k
Вторник, 10 февруари 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Инициативи в рамките на дебата на Международната организация на труда относно правото на стачка (разискване)
 4.Европейска инициатива за младежта (изменение на Регламента за ЕСФ) (разискване)
 5.Насърчаване на финансовото участие на работниците и служителите (разискване)
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата *** (разискване)
 8.Положението в Демократична република Конго (разискване)
 9.Недостиг на финансиране за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство (разискване)
 10.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 11.Положението в Украйна (разискване)
 12.Конференция за преглед на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2015 г. (разискване)
 13.Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС (разискване)
 14.Състав на Парламента
 15.Състав на междупарламентарните делегации
 16.Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (разискване)
 17.Присъединяване на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Андора към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Руската федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Сингапур към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Мароко към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.

°
° ° °

Изказаха се: Alessandra Mussolini относно 10-тата годишнина от Деня на спомена в памет на жертвите от пещерите и изселването от Венеция Джулия и Далмация, и Ivan Jakovčić във връзка с изказването.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Бурунди: случаят с Боб Ругурика (2015/2561(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, относно Бурунди, по-специално случая с Боб Ругурика (B8-0144/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно Бурунди, по-специално случая с Боб Ругурика (B8-0146/2015);

- Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Илхан Кючюк, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, относно Бурунди: случаят с Боб Ругурика (B8-0148/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, относно Бурунди, арестуването и произволното задържане на защитника на правата на човека Боб Ругурика (B8-0152/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Martina Michels, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, относно Бурунди: случаят с Боб Ругурика (B8-0154/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Kati Piri, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miriam Dalli, Tonino Picula, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică и Biljana Borzan, от името на групата S&D, относно Бурунди: случаят с Боб Ругурика (B8-0160/2015);

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Мария Габриел, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, David McAllister, Claude Rolin, József Nagy и Monica Macovei, от името на групата PPE, относно Бурунди, по-специално случая с Боб Ругурика (B8-0163/2015).

II.   Саудитска Арабия: случаят с Раиф Бадави (2015/2550(RSP))

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Helga Trüpel, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Jean Lambert, José Bové, Bodil Valero, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Karima Delli, Ernest Maragall, Tamás Meszerics и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, относно Саудитска Арабия: случаят с Раиф Бадави (B8-0143/2015);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Beatrix von Storch и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно Саудитска Арабия: случаят с Раиф Бадави (B8-0145/2015);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Илхан Кючюк, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Филиз Хюсменова, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová и Dita Charanzová, от името на групата ALDE, относно Саудитска Арабия: случаят с Раиф Бадави (B8-0147/2015);

- Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, относно Саудитска Арабия: случаят с Раиф Бадави (B8-0149/2015);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marisa Matias, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Martina Michels, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, относно Саудитска Арабия: случаят с Раиф Бадави (B8-0151/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Miroslav Poche, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică и Miriam Dalli, от името на групата S&D, относно случая с Раиф Бадави, Саудитска Арабия (B8-0158/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Franck Proust, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy и Monica Macovei, от името на групата PPE, относно Саудитска Арабия: случаят с Раиф Бадави (B8-0162/2015).

III.   Масови гробове на изчезналите лица от Аша в село Орнити в окупираната част на Кипър (2015/2551(RSP))

- Ska Keller, Ernest Urtasun и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, относно масовите гробове в село Орнити в окупираната част на Кипър, съдържащи останки от изчезналите лица от Аша (B8-0150/2015);

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić и Notis Marias, от името на групата ECR, относно масовите гробове в село Орнити в окупираната част на Кипър, съдържащи останки от изчезналите лица от Аша (B8-0153/2015);

- Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, относно масовите гробове в село Орнити в окупираната част на Кипър, съдържащи останки от изчезналите лица от Аша (B8-0155/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно масовите гробове в село Орнити в окупираната част на Кипър, съдържащи останки от изчезналите лица от Аша (B8-0156/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Martina Michels, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Gabriele Zimmer, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná и Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, относно масовите гробове в село Орнити в окупираната част на Кипър, съдържащи останки от изчезналите лица от Аша (B8-0157/2015);

- Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică и Biljana Borzan, от името на групата S&D, относно масовите гробове в село Орнити в окупираната част на Кипър, съдържащи останки от изчезналите лица от Аша (B8-0159/2015);

- Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy и Monica Macovei, от името на групата PPE, относно масовите гробове в село Орнити в окупираната част на Кипър, съдържащи останки от изчезналите лица от Аша (B8-0161/2015).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Инициативи в рамките на дебата на Международната организация на труда относно правото на стачка (разискване)

Изявление на Комисията: Инициативи в рамките на дебата на Международната организация на труда относно правото на стачка (2015/2553(RSP))

Marianne Thyssen (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Claude Rolin, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Jiří Pospíšil, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Jane Collins, Edouard Martin, Neoklis Sylikiotis, Ole Christensen, Helmut Scholz, Marita Ulvskog, Miguel Viegas, Jude Kirton-Darling, Josu Juaristi Abaunz, Sergio Gaetano Cofferati, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от António Marinho e Pinto, Guillaume Balas, Sergio Gutiérrez Prieto и Vilija Blinkevičiūtė.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Marc Tarabella, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Jonás Fernández, António Marinho e Pinto, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi и Maria Grapini.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.


4. Европейска инициатива за младежта (изменение на Регламента за ЕСФ) (разискване)

Изявление на Комисията: Европейска инициатива за младежта (изменение на Регламента за ЕСФ) (2015/2554(RSP))

Marianne Thyssen (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Lara Comi, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Jane Collins, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Steeve Briois, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Victor Negrescu, Elisabeth Morin-Chartier, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Dubravka Šuica и Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Karima Delli, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, и Mara Bizzotto.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Brando Benifei за да зададе въпрос „синя карта“ Mara Bizzotto, която отговори, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Richard Sulík, Enrique Calvet Chambon, Ernest Urtasun, Dominique Bilde, Tom Vandenkendelaere, Brando Benifei, Notis Marias, Jean Arthuis, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Siegfried Mureşan, Vilija Blinkevičiūtė, Cláudia Monteiro de Aguiar, Krystyna Łybacka, Stanislav Polčák, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Glenis Willmott, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Arena, Георги Пирински, Elena Gentile, Richard Howitt и Lynn Boylan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica, Liisa Jaakonsaari, Ангел Джамбазки, António Marinho e Pinto, Lidia Senra Rodríguez, Bill Etheridge, Milan Zver, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Tania González Peñas и Андрей Новаков.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.

Изказа се Seán Kelly oтносно процедуратаcatch the eye“ (Председателят направи уточнения относно прилаганите критерии).


5. Насърчаване на финансовото участие на работниците и служителите (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000002/2015), зададен от Marita Ulvskog, от името на комисията EMPL, към Комисията: Насърчаване на финансовото участие на работниците и служителите (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015)

Marita Ulvskog разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Ulla Tørnæs, от името на групата ALDE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Sven Schulze, Brando Benifei, Ruža Tomašić, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Marian Harkin, Joëlle Mélin, Ádám Kósa, Beatrix von Storch, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bronis Ropė, Izaskun Bilbao Barandica, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Remo Sernagiotto, Theodor Dumitru Stolojan, Adam Szejnfeld и Francesc Gambús.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Neena Gill, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Adam Szejnfeld, Igor Šoltes и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.


(Заседанието, прекъснато в 13.35 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

6. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


7. Трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата *** (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

Inés Ayala Sender представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Georges Bach, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Peter Lundgren, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, независим член на ЕП, Wim van de Camp, Lucy Anderson, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bronis Ropė, Kosma Złotowski, Dominique Riquet, Jill Seymour, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Matt Carthy, Georg Mayer, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Bruno Gollnisch, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Dubravka Šuica.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes и Nicola Caputo.

Изказаха се: Violeta Bulc и Inés Ayala Sender.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.15 от протокола от 11.2.2015.


8. Положението в Демократична република Конго (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Демократична република Конго (2015/2552(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Louis Michel, от името на групата ALDE, Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Мария Габриел, Maria Arena, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom и Doru-Claudian Frunzulică.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo и Gianluca Buonanno.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


9. Недостиг на финансиране за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Недостиг на финансиране за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Margrete Auken, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Davor Ivo Stier, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial и Marita Ulvskog.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz и Ignazio Corrao.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


10. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P8_TA-PROV(2015)0004(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 4 от протокола от 9.2.2015).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП (член 231, параграф 4 от Правилника на дейността), тя се счита за приета.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


11. Положението в Украйна (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Украйна (2015/2560(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Jacek Saryusz-Wolski, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Andrzej Duda, Petras Auštrevičius, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Mario Borghezio, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elmar Brok, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Tonino Picula, Mark Demesmaeker, Ivo Vajgl, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrej Plenković, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth и Ivan Jakovčić, Tibor Szanyi, Zdzisław Krasnodębski, Kaja Kallas, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dariusz Rosati, Peter Eriksson, Aymeric Chauprade, Sandra Kalniete, Andi Cristea, Marek Jurek, Nicolas Bay, Andrea Bocskor, Richard Howitt, Jaromír Štětina, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatriz Becerra Basterrechea, Marju Lauristin, Jo Leinen, Eugen Freund и Jean-Luc Schaffhauser, последния във връзка с изказването на Eugen Freund.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Ангел Джамбазки, Urmas Paet, Inês Cristina Zuber, Fabio Massimo Castaldo и Krisztina Morvai.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 19.25 ч, бе възобновено в 19.35 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател


12. Конференция за преглед на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2015 г. (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Конференция за преглед на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2015 г. (2015/2555(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis и Brando Benifei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Ivan Jakovčić, João Ferreira и Ignazio Corrao.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


13. Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС (разискване)

Доклад относно дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС [2014/2154(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Charles Goerens (A8-0012/2015)

Charles Goerens представи доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се: Maurice Ponga, от името на групата PPE, Louis-Joseph Manscour, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Davor Ivo Stier, Norbert Neuser, João Ferreira, Nathan Gill, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică и Charles Goerens, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Rosa Estaràs Ferragut, Pedro Silva Pereira, Joachim Zeller, Juan Fernando López Aguilar, Fernando Ruas и Cristian Dan Preda.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се Michael Gahler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Мария Габриел, Michela Giuffrida, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić и Victor Negrescu.

Изказаха се: Neven Mimica и Charles Goerens.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.21 от протокола от 11.2.2015.


14. Състав на Парламента

Гръцките компетентни органи уведомиха за назначаването на Stelios Kouloglou като член на Европейския парламент на мястото на Georgios Katrougkalos, считано от 27 януари 2015 г.

Парламентът приема това за сведение и в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и с член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността обявява мястото за свободно, считано от 27 януари 2015 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Stelios Kouloglou заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


15. Състав на междупарламентарните делегации

Председателят получи от групата ECR следното искане за назначаване:

Делегация за връзки с Афганистан: Amjad Bashir.

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


16. Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000003/2015), зададен от Iratxe García Pérez от името на комисията FEMM, към Комисията: Нулева търпимост към гениталното осакатяване на жени (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015)

Iratxe García Pérez разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Constance Le Grip, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Beatrix von Storch, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, Louise Bours, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Catherine Bearder, Vicky Maeijer, независим член на ЕП, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Jana Žitňanská, Beatriz Becerra Basterrechea, Ángela Vallina, Ignazio Corrao, Sylvie Goddyn, Мария Габриел, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, Jens Nilsson, Julie Girling, Inês Cristina Zuber, Barbara Matera, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Vilija Blinkevičiūtė, Davor Ivo Stier, Michela Giuffrida и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Anna Záborská, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Caterina Chinnici и Mary Honeyball.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.


17. Присъединяване на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Андора към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Руската федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Сингапур към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Мароко към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Андора към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Руската федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Мароко към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

Heidi Hautala представя докладите.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Mary Honeyball, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jadwiga Wiśniewska, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, независим член на ЕП, Roberta Metsola, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Catherine Bearder, Petr Mach, Georgios Epitideios, Емил Радев, Sergio Gaetano Cofferati, Marcus Pretzell, Marijana Petir, Jytte Guteland, Jarosław Wałęsa, Peter Jahr, Anna Záborská и Mairead McGuinness.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ignazio Corrao, Ruža Tomašić и Janusz Wojciechowski.

Изказаха се: Věra Jourová и Heidi Hautala.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 11.2.2015, точка 9.7 от протокола от 11.2.2015, точка 9.8 от протокола от 11.2.2015, точка 9.9 от протокола от 11.2.2015, точка 9.10 от протокола от 11.2.2015, точка 9.11 от протокола от 11.2.2015, точка 9.12 от протокола от 11.2.2015 и точка 9.13 от протокола от 11.2.2015.


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 548.169/OJME).


19. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.30 ч.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Али, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duda, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Правна информация - Политика за поверителност