Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 261kWORD 171k
Tiistai 10. helmikuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Kansainvälisessä työjärjestössä käydyn keskustelun puitteissa esitetyt aloitteet lakko-oikeudesta (keskustelu)
 4.Euroopan nuorisoaloite (ESR-asetuksen muuttaminen) (keskustelu)
 5.Työntekijöiden taloudellisen osallistumisen edistäminen (keskustelu)
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 7.Liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskeva rajat ylittävä tietojenvaihto ***I (keskustelu)
 8.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (keskustelu)
 9.UNRWA:n rahoituksen puute (keskustelu)
 10.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 11.Ukrainan tilanne (keskustelu)
 12.Ydinsulkusopimuksen vuoden 2015 tarkistuskonferenssi (keskustelu)
 13.AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta (keskustelu)
 14.Parlamentin kokoonpano
 15.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien kokoonpano
 16.Naisten ympärileikkauksen täydellinen kieltäminen (keskustelu)
 17.Gabonin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * - Andorran liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * - Seychellien liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * - Venäjän liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * - Albanian liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * - Singaporen liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * - Marokon liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * - Armenian liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.

°
° ° °

Puheenvuorot: Alessandra Mussolini ”muistamisen päivän” (Giorno del ricordo) 10. vuosipäivästä (kyseistä päivää vietetään Italiassa ”foibe”-surmien uhrien ja Giulian ja Dalmatian alueiden väestön maanpaon muistoksi) ja Ivan Jakovčić tästä puheenvuorosta.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Burundi: Bob Rugurikan tapaus (2015/2561(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Burundista ja erityisesti Bob Rugurikan tapauksesta (B8-0144/2015)

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta Burundista ja erityisesti Bob Rugurikan tapauksesta (B8-0146/2015)

- Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta Burundista: Bob Rugurikan tapaus (B8-0148/2015)

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta Burundista: toimittaja ja ihmisoikeusaktivisti Bob Rugurikan mielivaltainen pidätys ja vangitseminen (B8-0152/2015)

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Martina Michels, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta Burundista: Bob Rugurikan tapaus (B8-0154/2015)

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Kati Piri, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miriam Dalli, Tonino Picula, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică ja Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta Burundista: Bob Rugurikan tapaus (B8-0160/2015)

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, David McAllister, Claude Rolin, József Nagy ja Monica Macovei PPE-ryhmän puolesta Burundista ja erityisesti Bob Rugurikan tapauksesta (B8-0163/2015).

II.   Saudi-Arabia: Raif Badawin tapaus (2015/2550(RSP))

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Helga Trüpel, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Jean Lambert, José Bové, Bodil Valero, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Karima Delli, Ernest Maragall, Tamás Meszerics ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Saudi-Arabiasta: Raif Badawin tapaus (B8-0143/2015)

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Beatrix von Storch ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Saudi-Arabiasta: Raif Badawin tapaus (B8-0145/2015)

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová ja Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta Saudi-Arabiasta: Raif Badawin tapaus (B8-0147/2015)

- Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta Saudi-Arabiasta: Raif Badawin tapaus (B8-0149/2015)

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marisa Matias, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Martina Michels, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta Saudi-Arabiasta: Raif Badawin tapaus (B8-0151/2015)

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Miroslav Poche, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică ja Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta Raïf Badawin tapauksesta Saudi-Arabiassa (B8-0158/2015)

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Franck Proust, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy ja Monica Macovei PPE-ryhmän puolesta Saudi-Arabiasta: Raif Badawin tapaus (B8-0162/2015).

III.   Ashiassa kadonneiden henkilöiden joukkohaudat Ornithin kylässä Kyproksen miehitetyssä osassa (2015/2551(RSP))

- Ska Keller, Ernest Urtasun ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Ashiassa kadonneiden henkilöiden joukkohaudoista Ornithin kylässä Kyproksen miehitetyssä osassa (B8-0150/2015)

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić ja Notis Marias ECR-ryhmän puolesta Ashiassa kadonneiden henkilöiden joukkohaudoista Ornithin kylässä Kyproksen miehitetyssä osassa (B8-0153/2015)

- Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta Ashiassa kadonneiden henkilöiden joukkohaudoista Ornithin kylässä Kyproksen miehitetyssä osassa (B8-0155/2015)

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Ashiassa kadonneiden henkilöiden joukkohaudoista Ornithin kylässä Kyproksen miehitetyssä osassa (B8-0156/2015)

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Martina Michels, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Gabriele Zimmer, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta Ashiassa kadonneiden henkilöiden joukkohaudoista Ornithin kylässä Kyproksen miehitetyssä osassa (B8-0157/2015)

- Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică ja Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta Ashiassa kadonneiden henkilöiden joukkohaudoista Ornithin kylässä Kyproksen miehitetyssä osassa (B8-0159/2015)

- Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy ja Monica Macovei PPE-ryhmän puolesta Ashiassa kadonneiden henkilöiden joukkohaudoista Ornithin kylässä Kyproksen miehitetyssä osassa (B8-0161/2015).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Kansainvälisessä työjärjestössä käydyn keskustelun puitteissa esitetyt aloitteet lakko-oikeudesta (keskustelu)

Komission julkilausuma: Kansainvälisessä työjärjestössä käydyn keskustelun puitteissa esitetyt aloitteet lakko-oikeudesta (2015/2553(RSP))

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Claude Rolin PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lampros Fountoulis, Jiří Pospíšil, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Jane Collins, Edouard Martin, Neoklis Sylikiotis, Ole Christensen, Helmut Scholz, Marita Ulvskog, Miguel Viegas, Jude Kirton-Darling, Josu Juaristi Abaunz, Sergio Gaetano Cofferati, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla António Marinho e Pinto, Guillaume Balas, Sergio Gutiérrez Prieto ja Vilija Blinkevičiūtė.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Marc Tarabella, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Jonás Fernández, António Marinho e Pinto, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi ja Maria Grapini.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Euroopan nuorisoaloite (ESR-asetuksen muuttaminen) (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan nuorisoaloite (ESR-asetuksen muuttaminen) (2015/2554(RSP))

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Lara Comi PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jane Collins EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, sitoutumaton Steeve Briois, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Victor Negrescu, Elisabeth Morin-Chartier, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Dubravka Šuica ja Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Karima Delli, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, ja Mara Bizzotto.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Brando Benifei joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Mara Bizzotto vastasi, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Richard Sulík, Enrique Calvet Chambon, Ernest Urtasun, Dominique Bilde, Tom Vandenkendelaere, Brando Benifei, Notis Marias, Jean Arthuis, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Siegfried Mureşan, Vilija Blinkevičiūtė, Cláudia Monteiro de Aguiar, Krystyna Łybacka, Stanislav Polčák, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Glenis Willmott, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Arena, Georgi Pirinski, Elena Gentile, Richard Howitt ja Lynn Boylan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica, Liisa Jaakonsaari, Angel Dzhambazki, António Marinho e Pinto, Lidia Senra Rodríguez, Bill Etheridge, Milan Zver, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Tania González Peñas ja Andrey Novakov.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Seán Kelly käytti puheenvuoron catch the eye -menettelystä (puhemies täsmensi sovellettavia kriteerejä).


5. Työntekijöiden taloudellisen osallistumisen edistäminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000002/2015): Marita Ulvskog EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Työntekijöiden taloudellisen osallistumisen edistäminen (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015)

Marita Ulvskog esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Ulla Tørnæs ALDE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Sven Schulze, Brando Benifei, Ruža Tomašić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Marian Harkin, Joëlle Mélin, Ádám Kósa, Beatrix von Storch, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bronis Ropė, Izaskun Bilbao Barandica, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Remo Sernagiotto, Theodor Dumitru Stolojan, Adam Szejnfeld ja Francesc Gambús.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Neena Gill, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Adam Szejnfeld, Igor Šoltes ja Sergio Gaetano Cofferati.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 13.35 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

6. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


7. Liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskeva rajat ylittävä tietojenvaihto ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

Inés Ayala Sender esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Georges Bach PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sylvie Goddyn, Wim van de Camp, Lucy Anderson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bronis Ropė, Kosma Złotowski, Dominique Riquet, Jill Seymour, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Matt Carthy, Georg Mayer, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Bruno Gollnisch, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Dubravka Šuica.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Inés Ayala Sender.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.2.2015, kohta 9.15.


8. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (2015/2552(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Mariya Gabriel, Maria Arena, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo ja Gianluca Buonanno.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


9. UNRWA:n rahoituksen puute (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: UNRWA:n rahoituksen puute (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Margrete Auken, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Fernando Maura Barandiarán ALDE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial ja Marita Ulvskog.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz ja Ignazio Corrao.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


10. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisusta P8_TA-PROV(2015)0004(COR01) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 9.2.2015, kohta 4).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


11. Ukrainan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Ukrainan tilanne (2015/2560(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jacek Saryusz-Wolski PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno, Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Andrzej Duda, Petras Auštrevičius, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Mario Borghezio, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elmar Brok, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Tonino Picula, Mark Demesmaeker, Ivo Vajgl, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrej Plenković, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth ja Ivan Jakovčić, Tibor Szanyi, Zdzisław Krasnodębski, Kaja Kallas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dariusz Rosati, Peter Eriksson, Aymeric Chauprade, Sandra Kalniete, Andi Cristea, Marek Jurek, Nicolas Bay, Andrea Bocskor, Richard Howitt, Jaromír Štětina, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Beatriz Becerra Basterrechea, Marju Lauristin, Jo Leinen, Eugen Freund ja Jean-Luc Schaffhauser Eugen Freundin puheenvuoron johdosta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Inês Cristina Zuber, Fabio Massimo Castaldo ja Krisztina Morvai.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 19.25 ja sitä jatkettiin klo 19.35.)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI


12. Ydinsulkusopimuksen vuoden 2015 tarkistuskonferenssi (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Ydinsulkusopimuksen vuoden 2015 tarkistuskonferenssi (2015/2555(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mike Hookem EFDD-ryhmän puolesta, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis ja Brando Benifei.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Julie Ward, Ivan Jakovčić, João Ferreira ja Ignazio Corrao.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta (keskustelu)

Mietintö AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminnasta [2014/2154(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Charles Goerens (A8-0012/2015)

Charles Goerens esitteli mietinnön.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Maurice Ponga PPE-ryhmän puolesta, Louis-Joseph Manscour S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Davor Ivo Stier, Norbert Neuser, João Ferreira, Nathan Gill, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică ja Charles Goerens, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Rosa Estaràs Ferragut, Pedro Silva Pereira, Joachim Zeller, Juan Fernando López Aguilar, Fernando Ruas ja Cristian Dan Preda.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Michael Gahler käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mariya Gabriel, Michela Giuffrida, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić ja Victor Negrescu.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Charles Goerens.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.2.2015, kohta 9.21.


14. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Kreikan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Stelios Kouloglou on nimitetty parlamentin jäseneksi Georgios Katrougkalosin tilalle 27. tammikuuta 2015 alkaen.

Parlamentti merkitsi tämän tiedoksi, ja totesi jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti Katrougkalosin edustajantoimen vapautuneen 27. tammikuuta 2015 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Stelios Kouloglou osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


15. Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavan nimityspyynnön:

suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta: Amjad Bashir.

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


16. Naisten ympärileikkauksen täydellinen kieltäminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000003/2015) Iratxe García Pérez FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Naisten ympärileikkauksen täydellinen kieltäminen (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015)

Iratxe García Pérez esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Constance Le Grip PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta, Louise Bours EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Catherine Bearder, sitoutumaton Vicky Maeijer, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Jana Žitňanská, Beatriz Becerra Basterrechea, Ángela Vallina, Ignazio Corrao, Sylvie Goddyn, Mariya Gabriel, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, Jens Nilsson, Julie Girling, Inês Cristina Zuber, Barbara Matera, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Vilija Blinkevičiūtė, Davor Ivo Stier, Michela Giuffrida ja Evelyn Regner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Anna Záborská, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Caterina Chinnici ja Mary Honeyball.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Gabonin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * - Andorran liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * - Seychellien liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * - Venäjän liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * - Albanian liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * - Singaporen liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * - Marokon liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * - Armenian liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka mukaan ne hyväksyvät Euroopan unionin edun mukaisesti Gabonin liittymisen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka mukaan ne hyväksyvät Euroopan unionin edun mukaisesti Andorran liittymisen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka mukaan ne hyväksyvät Euroopan unionin edun mukaisesti Seychellien liittymisen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka mukaan ne hyväksyvät Euroopan unionin edun mukaisesti Venäjän federaation liittymisen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka mukaan ne hyväksyvät Euroopan unionin edun mukaisesti Albanian liittymisen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka mukaan ne hyväksyvät Euroopan unionin edun mukaisesti Singaporen liittymisen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka mukaan ne hyväksyvät Euroopan unionin edun mukaisesti Marokon liittymisen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka mukaan ne hyväksyvät Euroopan unionin edun mukaisesti Armenian liittymisen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

Heidi Hautala esitteli mietinnöt.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Mary Honeyball S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Gilles Lebreton, Roberta Metsola, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Catherine Bearder, Petr Mach, Georgios Epitideios, Emil Radev, Sergio Gaetano Cofferati, Marcus Pretzell, Marijana Petir, Jytte Guteland, Jarosław Wałęsa, Peter Jahr, Anna Záborská ja Mairead McGuinness.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ignazio Corrao, Ruža Tomašić ja Janusz Wojciechowski.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Heidi Hautala.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.2.2015, kohta 9.6, istunnon pöytäkirja 11.2.2015, kohta 9.7, istunnon pöytäkirja 11.2.2015, kohta 9.8, istunnon pöytäkirja 11.2.2015, kohta 9.9, istunnon pöytäkirja 11.2.2015, kohta 9.10, istunnon pöytäkirja 11.2.2015, kohta 9.11, istunnon pöytäkirja 11.2.2015, kohta 9.12 ja istunnon pöytäkirja 11.2.2015, kohta 9.13.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 548.169/OJME).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.30.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö