Index 
Jegyzőkönyv
PDF 266kWORD 181k
2015. február 10., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A sztrájkjoggal kapcsolatos ILO-vita keretében tett kezdeményezések (vita)
 4.Európai Ifjúsági Kezdeményezés (az ESZA-rendelet módosítása) (vita)
 5.A munkavállalók pénzügyi részvételének előmozdítása (vita)
 6.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 7.A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréje ***I (vita)
 8.A Kongói Demokratikus Köztársaság helyzete (vita)
 9.Az UNRWA finanszírozási nehézségei (vita)
 10.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 11.Az ukrajnai helyzet (vita)
 12.A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésben részes felek 2015. évi felülvizsgálati konferenciája (vita)
 13.Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés munkája (vita)
 14.A Parlament tagjai
 15.A parlamentközi küldöttségek tagjai
 16.Zéró tolerancia a női nemi szervek megcsonkításával szemben (vita)
 17.Gabonnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * – Andorrának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * – A Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * – Az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * – Albániának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * – Szingapúrnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * – Marokkónak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * – Örményországnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

2015. FEBRUÁR 10., KEDD

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.

°
° ° °

Felszólal: Alessandra Mussolini az emlékezés napjának 10. évfordulójáról (a giuliai és dalmáciai lakosság lemészárlásának és elűzésének áldozatául esettek emléknapja), és Ivan Jakovčić erről a felszólalásról.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Burundi: Bob Rugurika ügye (2015/2561(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Burundiról, nevezetesen Bob Rugurika ügyéről (B8-0144/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki és Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Burundiról, különösen Bob Rugurika ügyéről (B8-0146/2015);

- Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Burundiról: Bob Rugurika ügyéről (B8-0148/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano és Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Burundiról, Bob Rugurika jogvédő újságíró letartóztatásáról és önkényes fogva tartásáról (B8-0152/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Martina Michels, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Burundiról: Bob Rugurika ügyéről (B8-0154/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Kati Piri, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miriam Dalli, Tonino Picula, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică és Biljana Borzan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Burundiról: Bob Rugurika ügyéről (B8-0160/2015);

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, David McAllister, Claude Rolin, Nagy József és Monica Macovei, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Burundiról, nevezetesen Bob Rugurika ügyéről (B8-0163/2015).

II.   Szaúd-Arábia: Ráif Badavi ügye (2015/2550(RSP))

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Helga Trüpel, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Jean Lambert, José Bové, Bodil Valero, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Karima Delli, Ernest Maragall, Tamás Meszerics és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Szaúd-Arábiáról: Ráif Badavi ügyéről (B8-0143/2015);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Beatrix von Storch és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Szaúd-Arábiáról: Ráif Badavi ügyéről (B8-0145/2015);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová és Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Szaúd-Arábiáról: Ráif Badavi ügyéről (B8-0147/2015);

- Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano és Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Szaúd-Arábiáról: Ráif Badavi ügyéről (B8-0149/2015);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marisa Matias, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Martina Michels, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric és Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Szaúd-Arábiáról: Ráif Badavi ügyéről (B8-0151/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Miroslav Poche, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică és Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Szaúd-Arábiáról: Ráif Badavi ügyéről (B8-0158/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Sógor Csaba, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Franck Proust, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Nagy József és Monica Macovei, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Szaúd-Arábiáról: Ráif Badavi ügyéről (B8-0162/2015).

III.   Az Ashiából eltűnt személyek tömegsírjai Ornithi faluban, Ciprus megszállt részén (2015/2551(RSP))

- Ska Keller, Ernest Urtasun és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Ciprus megszállt részén fekvő Ornithi faluban található, az Ashiából eltűnt személyek maradványait tartalmazó tömegsírokról (B8-0150/2015);

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić és Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Ciprus megszállt részén fekvő Ornithi faluban található, az Ashiából eltűnt személyek maradványait tartalmazó tömegsírokról (B8-0153/2015);

- Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen és Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Ciprus megszállt részén fekvő Ornithi faluban található, az Ashiából eltűnt személyek maradványait tartalmazó tömegsírokról (B8-0155/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Ciprus megszállt részén fekvő Ornithi faluban található, az Ashiából eltűnt személyek maradványait tartalmazó tömegsírokról (B8-0156/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Martina Michels, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Gabriele Zimmer, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná és Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Ciprus megszállt részén fekvő Ornithi faluban található, az Ashiából eltűnt személyek maradványait tartalmazó tömegsírokról (B8-0157/2015);

- Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică és Biljana Borzan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Ciprus megszállt részén fekvő Ornithi faluban található, az Ashiából eltűnt személyek maradványait tartalmazó tömegsírokról (B8-0159/2015);

- Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Nagy József és Monica Macovei, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Ciprus megszállt részén fekvő Ornithi faluban található, az Ashiából eltűnt személyek maradványait tartalmazó tömegsírokról (B8-0161/2015).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. A sztrájkjoggal kapcsolatos ILO-vita keretében tett kezdeményezések (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A sztrájkjoggal kapcsolatos ILO-vita keretében tett kezdeményezések (2015/2553(RSP))

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Claude Rolin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, Jiří Pospíšil, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Jane Collins, Edouard Martin, Neoklis Sylikiotis, Ole Christensen, Helmut Scholz, Marita Ulvskog, Miguel Viegas, Jude Kirton-Darling, Josu Juaristi Abaunz, Sergio Gaetano Cofferati, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: António Marinho e Pinto, Guillaume Balas, Sergio Gutiérrez Prieto és Vilija Blinkevičiūtė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Marc Tarabella, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Jonás Fernández, António Marinho e Pinto, Emmanouil Glezos, Szanyi Tibor és Maria Grapini.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.


4. Európai Ifjúsági Kezdeményezés (az ESZA-rendelet módosítása) (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Európai Ifjúsági Kezdeményezés (az ESZA-rendelet módosítása) (2015/2554(RSP))

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jane Collins, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Steeve Briois, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Victor Negrescu, Elisabeth Morin-Chartier, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Dubravka Šuica és Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Karima Delli, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, ésMara Bizzotto.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Brando Benifei aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Mara Bizzotto, aki válaszol arra, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Richard Sulík, Enrique Calvet Chambon, Ernest Urtasun, Dominique Bilde, Tom Vandenkendelaere, Brando Benifei, Notis Marias, Jean Arthuis, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Siegfried Mureşan, Vilija Blinkevičiūtė, Cláudia Monteiro de Aguiar, Krystyna Łybacka, Stanislav Polčák, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Glenis Willmott, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Arena, Georgi Pirinski, Elena Gentile, Richard Howitt és Lynn Boylan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Dubravka Šuica, Liisa Jaakonsaari, Angel Dzhambazki, António Marinho e Pinto, Lidia Senra Rodríguez, Bill Etheridge, Milan Zver, Szanyi Tibor, José Inácio Faria, Tania González Peñas és Andrey Novakov.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.

Felszólal: Seán Kelly acatch the eye” eljárásról (Az elnök részletezi az alkalmazott kritériumokat).


5. A munkavállalók pénzügyi részvételének előmozdítása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000002/2015) felteszi: Marita Ulvskog, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: A munkavállalók pénzügyi részvételének előmozdítása (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015)

Marita Ulvskog kifejti a kérdést.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ulla Tørnæs, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Sven Schulze, Brando Benifei, Ruža Tomašić, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Marian Harkin, Joëlle Mélin, Kósa Ádám, Beatrix von Storch, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bronis Ropė, Izaskun Bilbao Barandica, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Remo Sernagiotto, Theodor Dumitru Stolojan, Adam Szejnfeld és Francesc Gambús.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Neena Gill, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Adam Szejnfeld, Igor Šoltes és Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


(A 13.35-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

6. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


7. A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréje ***I (vita)

Jelentés a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

Inés Ayala Sender előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Georges Bach, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter Lundgren, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, független, Wim van de Camp, Lucy Anderson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bronis Ropė, Kosma Złotowski, Dominique Riquet, Jill Seymour, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Matt Carthy, Georg Mayer, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Bruno Gollnisch, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska és Dubravka Šuica.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes és Nicola Caputo.

Felszólal: Violeta Bulc és Inés Ayala Sender.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.2.11-i jegyzőkönyv, 9.15. pont .


8. A Kongói Demokratikus Köztársaság helyzete (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Kongói Demokratikus Köztársaság helyzete (2015/2552(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mariya Gabriel, Maria Arena, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom és Doru-Claudian Frunzulică.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo és Gianluca Buonanno.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


9. Az UNRWA finanszírozási nehézségei (vita)

A Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az UNRWA finanszírozási nehézségei (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Margrete Auken, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fernando Maura Barandiarán, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Davor Ivo Stier, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial és Marita Ulvskog.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz és Ignazio Corrao.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.


10. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A (P8_TA-PROV(2015)0004(COR01)) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2015.2.9-i jegyzőkönyv, 4. pont ).

Mivel sem képviselőcsoport, sem legalább 40 képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése), a helyesbítés elfogadottnak tekintendő.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


11. Az ukrajnai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az ukrajnai helyzet (2015/2560(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jacek Saryusz-Wolski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Andrzej Duda, Petras Auštrevičius, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Mario Borghezio, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elmar Brok, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Tonino Picula, Mark Demesmaeker, Ivo Vajgl, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrej Plenković, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth és Ivan Jakovčić, Szanyi Tibor, Zdzisław Krasnodębski, Kaja Kallas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dariusz Rosati, Peter Eriksson, Aymeric Chauprade, Sandra Kalniete, Andi Cristea, Marek Jurek, Nicolas Bay, Bocskor Andrea, Richard Howitt, Jaromír Štětina, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Beatriz Becerra Basterrechea, Marju Lauristin, Jo Leinen, Eugen Freund és Jean-Luc Schaffhauser, aki hozzászól Eugen Freund felszólalásához.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Inês Cristina Zuber, Fabio Massimo Castaldo és Morvai Krisztina.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.

(A 19.25-kor megszakított ülést 19.35-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök


12. A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésben részes felek 2015. évi felülvizsgálati konferenciája (vita)

A Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésben részes felek 2015. évi felülvizsgálati konferenciája (2015/2555(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mike Hookem, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis és Brando Benifei.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward, Ivan Jakovčić, João Ferreira és Ignazio Corrao.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


13. Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés munkája (vita)

Jelentés az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés munkájáról [2014/2154(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Charles Goerens (A8-0012/2015)

Charles Goerens előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal: Maurice Ponga, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Louis-Joseph Manscour, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Davor Ivo Stier, Norbert Neuser, João Ferreira, Nathan Gill, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică és Charles Goerens, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Rosa Estaràs Ferragut, Pedro Silva Pereira, Joachim Zeller, Juan Fernando López Aguilar, Fernando Ruas és Cristian Dan Preda.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Michael Gahler.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mariya Gabriel, Michela Giuffrida, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić és Victor Negrescu.

Felszólal: Neven Mimica és Charles Goerens.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.2.11-i jegyzőkönyv, 9.21. pont .


14. A Parlament tagjai

Az illetékes görög hatóságok bejelentették Stelio Kouloglou kinevezését az Európai Parlamentbe Stelios Katrougkalos helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. január 27.

Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikke (1) bekezdésének, valamint eljárási szabályzata 4. cikke (1) és (4) bekezdésének alapján a Parlament 2015. január 27-i időponttól kezdődően tudomásul veszi és megállapítja a képviselői hely megüresedését.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Stelios Kouloglou elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


15. A parlamentközi küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmet juttatta el az ECR képviselőcsoport:

Az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Amjad Bashir.

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


16. Zéró tolerancia a női nemi szervek megcsonkításával szemben (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000003/2015) felteszi: Iratxe García Pérez a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: A női nemi szervek megcsonkításával (FGM) szembeni zéró tolerancia (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015)

Iratxe García Pérez kifejti a kérdést.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Constance Le Grip, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Catherine Bearder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Louise Bours, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Catherine Bearder, Vicky Maeijer, független, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Jana Žitňanská, Beatriz Becerra Basterrechea, Ángela Vallina, Ignazio Corrao, Sylvie Goddyn, Mariya Gabriel, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, Jens Nilsson, Julie Girling, Inês Cristina Zuber, Barbara Matera, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Vilija Blinkevičiūtė, Davor Ivo Stier, Michela Giuffrida és Evelyn Regner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Anna Záborská, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Caterina Chinnici és Mary Honeyball.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


17. Gabonnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * – Andorrának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * – A Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * – Az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * – Albániának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * – Szingapúrnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * – Marokkónak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * – Örményországnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (vita)

Jelentés Gabonnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

Jelentés Andorrának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

Jelentés a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

Jelentés az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

Jelentés Albániának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

Jelentés Szingapúrnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

Jelentés Marokkónak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

Jelentés Örményországnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

Heidi Hautala előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mary Honeyball, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, független, Roberta Metsola, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Catherine Bearder, Petr Mach, Georgios Epitideios, Emil Radev, Sergio Gaetano Cofferati, Marcus Pretzell, Marijana Petir, Jytte Guteland, Jarosław Wałęsa, Peter Jahr, Anna Záborská és Mairead McGuinness.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ignazio Corrao, Ruža Tomašić és Janusz Wojciechowski.

Felszólal: Věra Jourová és Heidi Hautala.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.2.11-i jegyzőkönyv, 9.6. pont , 2015.2.11-i jegyzőkönyv, 9.7. pont , 2015.2.11-i jegyzőkönyv, 9.8. pont , 2015.2.11-i jegyzőkönyv, 9.9. pont , 2015.2.11-i jegyzőkönyv, 9.10. pont , 2015.2.11-i jegyzőkönyv, 9.11. pont , 2015.2.11-i jegyzőkönyv, 9.12. pont és 2015.2.11-i jegyzőkönyv, 9.13. pont .


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 548.169/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat